You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Αστικό Δίκαιο Οι διαφορές του άρθρου 681Β' ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Νομολογία Αρείου Πάγου 2005-2006 επί αυτοκινητικών διαφορώνΗ δικαστική διανομή, β' έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Οι διαφορές του άρθρου 681Β' ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Οι διαφορές του άρθρου 681Β' ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας

Τιμή: €58.00
€49.30
Κερδίζετε: 15.00%

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οι διαφορές του άρθρου 681Β' ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας .
Ημ/νία κυκλοφορίας: 04/06/2007
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-88662-5-6

σελίδες: 463

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Χωρίς αμφιβολία, οι διαφορές που αφορούν διατροφή και επι­μέλεια τέκνων αποτελούν μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες μορ­φές δικών στην δικαστική πρακτική, τόσο σε επίπεδο τακτικών α­γωγών, όσο και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. Το ελληνικό Δί­καιο χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη πολυπλοκότητα όσον αφο­ρά τις ουσιαστικές διατάξεις και σε αυτές πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη και οι σημαντικότατες Διεθνείς Συμβάσεις που πραγματεύονται τα ζητήματα αυτά, όπως και οι Κανονισμοί της EE, που αποτελούν ισχύον Δίκαιο της Ελλάδας, και δη αυξημένης ισχύος.

Η παρούσα συγγραφή στοχεύει να φανεί χρήσιμη στους εφαρ­μοστές του Δικαίου, δικαστές και δικηγόρους, συγκεντρώνοντας πρόσφατη νομολογία αλλά και ερμηνευτικές απόπειρες για τα ζη­τήματα των διατροφών και της επιμέλειας τέκνων, με στόχο να α­ποτελέσει χρήσιμο πρακτικό βοήθημα. Σαφώς το αντικείμενο αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, και εύλογα ο νο­μοθέτης προβαίνει συχνά σε βελτιώσεις των τεθεισών διατάξεων, με σκοπό προφανώς να καταδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, όχι πά­ντοτε ομολογουμένως με επιτυχία, θύμα και αυτός των προβλημα­τικών υποδομών της πατρίδας μας στον τομέα της κοινωνικής πο­λιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται και σε διακρατικό επίπεδο από Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς της EE, κάτι που αποδεικνύει ότι ο διάλογος σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τα ζητήματα αυτά, είναι πάντα επί­καιρος.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλω να κάνω στις εκδόσεις «Τσίμος», και προσωπικά στον ίδιο τον κ. Δημήτρη Τσίμο, που με τις παροτρύν­σεις του και την καθοδήγηση του έχει σημαντικό μερίδιο στην ολο­κλήρωση του βιβλίου αυτού. Θερμά ευχαριστώ τον Νομικό Κόσμο, που κατά την τελευταία τετραετία έχει αγκαλιάσει τις συγγραφικές μου προσπάθειες και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να του αφιερώσω την συγγραφή αυτή.

 

 

 

Τρίπολη, Μάρτιος 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ Πρωτοδίκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος 7

Συντομογραφίες 9

 

Ι. ΑΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΚΑΙΟ 15

Α. Γενικά 15

Β. Αρμοδιότητα 25

Γ. Διάδικοι 27

Δ. Απόδειξη 31

Ε. Προκαταβολή δικαστικών εξόδων 34

ΣΤ. Η προδικασία του άρθρου 681Γ 43

 

II. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 49

Α. Συνεισφορά και διατροφή 49

1. Συνεισφορά των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρο 1389 ΑΚ) 50

2. Διατροφή λόγω γάμου μεταξύ συζύγων και η υποχρέωση διατροφής των τέκνων

(άρθρο 1390 ΑΚ) 56

3. Διατροφή συζύγου λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (άρθρα 1391-1392 ΑΚ) 58

4. Διατροφή λόγω (κατόπιν) ακύρωσης άκυρου ή ακυρώσιμου γάμου (άρθρα 1383-1384 ΑΚ) 82

5. Διατροφή λόγω (κατόπιν) διαζυγίου

(άρθρα 1442-1446 ΑΚ) 84

6. Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων

(άρθρα 1485 επ. ΑΚ) 108

7. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής τέκνου εκτός

γάμου του οποίου πιθανολογείται η πατρότητα
(άρθρο
1502 ΑΚ) 139

8. Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας (άρθρο 1503 ΑΚ) 141

9. Διατροφή μεταξύ αδελφών (άρθρο 1504 ΑΚ) 145

10. Διατροφή εγκύου από την επαχθείσα στο
κυοφορούμενο κληρονομική μερίδα

(άρθρο 1867 ΑΚ) 147

Β. Γονική μέριμνα 149

1. Αρση διαφωνιών κατά την άσκηση της

γονικής μέριμνας (άρθρο 1512 ΑΚ) 150

2. Ανάθεση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάσπασης

της έγγαμης συμβίωσης (άρθρα 1513-1514 ΑΚ) 156

3. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους

(άρθρο 1515 ΑΚ) 166

4ο Επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του γονέα

που δεν διαμένει μαζί του (άρθρο 1520 ΑΚ) 168

5. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας

(άρθρα 1532-1537 ΑΚ) 186

 

Γ. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και

της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων

(άρθρα 1393-1394 ΑΚ) 197

III. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 209

IV. Ο Ν. 3500/2006 «για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» 221

V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
245

 

 

VI. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 263

 

VII. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 273

1. Αγωγή διατροφής ενηλίκου τέκνου 273

2. Αγωγή επικοινωνίας με βρέφος. Αίτημα εναγομένης μητέρας που έχει την επιμέλεια να γίνεται η επικοινωνία στην οικία της 278

3. Αγωγή διατροφής. Περιορισμός αιτήματος και αποδοχή αγωγής 282

4. Αγωγή διατροφής, επιμέλειας τέκνων και μετοίκησης, δεκτή ερήμην εναγομένου. Ενηλικίωση τέκνου κατά την εκκρεμοδικία 284

5. Αγωγή μεταρρύθμισης συμφωνίας διατροφής 290

6. Αντίθετες αγωγές για ανάθεση επιμέλειας.

Ζήτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης 294

7. Μείζονες σκέψεις για ζητήματα αγωγών μεταγαμιαίας διατροφής 301

8. Αγωγή διατροφής συζύγου και τέκνων για το διάστημα της διάστασης 305

9. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ανάθεση επιμέλειας και ανταίτηση για επικοινωνία 309

10. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για κατανομή
των κινητών μεταξύ πρώην συζύγων.

Παραπομπή στο Ειρηνοδικείο 314

VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 319

1. Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τα δικαιώματα

του παιδιού 319

2. Σύμβαση του Στρασβούργου περί υιοθεσίας ανηλίκων 349

3. Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Στρασβούργου για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν

χωρίς γάμο των γονέων τους 361

4. Διεθνής Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα

της διεθνούς απαγωγής παιδιών 367

5. Σύμβαση της Χάγης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής 398

6. Κανονισμός 22Θ1/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας,

ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό 1347/2000 399

7. Κανονισμός 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία,
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων

σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 453


ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 455
Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 17:04

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
€26.50
Το νέο Κτηματολογιο μετα το Ν.4164/2013
Το νέο Κτηματολογιο μετα το Ν.4164/2013
€75.00
Νέος Αγορανομικός Κώδικας+cd-rom
Νέος Αγορανομικός Κώδικας+cd-rom
€55.00
Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας
Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας
€40.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο
20
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.27
Σελήνη
4 ημερών
842
Πεθαίνει ο τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος.
1782
Θάνατος στην Πάτρα του νεομάρτυρα Ζαχαρία από την Άρτα.
1827
Ο Γ. Καραϊσκάκης επιτίθεται νύκτα κατά τουρκικού στρατοπέδου στην Βελίτσα.
Τούρκοι πολιορκούν την εκκλησία της Λαμπρινής Ρεθύμνου και σφάζουν όλους τους χριστιανούς.
1854
Επαναστατικά σώματα επιτίθενται και απελευθερώνουν το Πέτα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ