You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Αποκλειστικές Εκδόσεις Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής και Κατοχής (Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση)

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Τράπεζες. Τραπεζικές Εργασίες Α'-Β'Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, β΄ έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής και Κατοχής (Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση)
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής και Κατοχής (Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση)

Τιμή: €44.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 20/10/2005
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-88662-1-9
σελίδες: 315

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής είναι ίσως η πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή ασφαλιστικών μέτρων. Η ταχύτητα έκδοσης απόφασης και η ευχέρεια στην εκτέλεση τα καθιστούν ένα από τα σπουδαιότερα ένδικα βοηθήματα. Δεν είναι υπερβο­λή να ειπωθεί ότι τα ασφαλιστικά μέτρα νομής ουσιαστικά επι­λύουν την ένδικη διαφορά, μολονότι ο σκοπός τους δεν είναι αυ­τός, καθόσον και τα Δικαστήρια δέχονται εύκολα τη συνδρομή ε­πείγουσας περιπτώσεως. Η επίλυση μάλιστα της διαφοράς με τα ασφαλιστικά μέτρα, καθιστά συνήθως άνευ αντικειμένου την ά­σκηση αγωγής νομής ή κατοχής.
Ο νομοθέτης γνωρίζοντας εξάλλου τη σπουδαιότητα των α­σφαλιστικών μέτρων νομής και κατοχής, θέλησε να κατοχυρώσει την ορθότητα των εκδιδομένων (έστω και κατά πιθανολόγηση) αποφάσεων με τη δυνατότητα ασκήσεως εφέσεως, κατ' εξαίρεση από τον κανόνα που ισχύει στα ασφαλιστικά μέτρα περί του μη επιτρεπτού της άσκησης ενδίκων μέσων.
Η συγγραφή που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης, προσπα­θεί ουσιαστικά να συγκεντρώσει το θεωρητικό και νομολογιακό υλικό που αφορά αφενός την έννοια της νομής, την προσβολή της και την δικαστική της προστασία και αφετέρου την δίκη των α­σφαλιστικών μέτρων, την δικαστική απόφαση καθώς και ζητήμα­τα ενδίκων μέσων και εκτέλεσης.
Επίσης, το έργο αυτό διαπραγματεύεται και την προσωρινή προστασία των ακινήτων επί των οποίων εγείρει δικαιώματα το Δημόσιο. Έτσι, γίνεται εκτενής ανάλυση για το ζήτημα της προ­σωρινής ρύθμισης της διακατοχής από τον Εισαγγελέα, καθώς και αναφορά στα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και αποζη­μίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος, όπως και στα σχετικά ένδικα βοηθήματα (αιτήσεις προσωρινής ρύθμισης διακατοχής και ανακοπές).
Το βιβλίο αυτό, εκτός από την λεπτομερή συγκέντρωση θεω­ρητικού και νομολογιακού υλικού, περιλαμβάνει και οδηγίες για τη σύνταξη των σχετικών δικογράφων, όπως και ολοκληρωμένα σχέδια δικαστικών αποφάσεων, ώστε να αποτελεί έναν χρήσιμο και πλήρη οδηγό για δικηγόρους αλλά και τους εισαγγελείς και δικαστές.
Ελπίζω ότι και αυτή μου η συγγραφή θα γίνει αποδεκτή από τους συναδέλφους νομικούς και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοή­θημα για όλους όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικεί­μενο.

Τρίπολη, Σεπτέμβριος 2005
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
Σελ.
Α. Νομή. Έννοια, προσβολή και δικαστική προστασία

i) Έννοια και νομική φΰση της νομής............................................................................. 21
ii) Άσκηση της νομής................................................................................................... ..32
iii) Προσβολή της νομής............................................................................................... ..39
iv) Αυτοδύναμη και δικαστική προστασία της νομής.........................44

Β. Η δίκη των ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής

i) Αρμοδιότητα...................................................................................................... ......63
ii) Διαδικασία και προϋποθέσεις............................................................................... .....66
iii) Διάδικοι........................................................................................................... ......69
iv) Περιεχόμενο της αίτησης ........................................................74
ν) Άμυνα του καθ' ου η αίτηση................................................ ...............................89
νi) Αποδεικτική διαδικασία..................................................... ...............................95

Γ. Η απόφαση επί της αιτήσεως

ί) Μορφή και χαρακτήρας της απόφασης.................................................................. .....99
ii) Το προσωρινό δεδικασμένο........................................................................ .........105
iii) Η εκτέλεση της απόφασης.................................................................................... ..107
iv) Αίτηση αναστολής κατ' άρθρο 912 ΚΠολΔ..................................................... ......114
ν) Ανάκληση και μεταρρύθμιση......................................................................... .........119
vi)..................................................................................................................... Αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου............................................................................................................... ..122
vii) Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση................................................................................................................... 123

Δ. Ένδικα Μέσα.......................................................................................................... 125

Ε. Η προσωρινή προστασία ακινήτων για τα οποία εγείρει δικαιώματα το Δημόσιο

i) Νομοθετικό πλαίσιο-Προσωρινή ρύθμιση της διακατοχής
από τον Εισαγγελέα............................................. ...................................................... .129
ii) Επί απαλλοτριωθέντων και επιταχθέντων............................................................... .139
iii) Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης
λόγω αυθαίρετης χρήσης................................................... .................................141

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

 1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής και κατοχής...........167
 2. Η αίτηση αναστολής του άρθρου 912 ΚΠολΔ................................... .................174
 3. Η ανακοπή κατά της εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής κατ' άρθρον

702ΚΠολΔ………………………………………………………….176

 1. Η έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής180
 1. Η ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.....183
 2. Η αίτηση για την προσωρινή ρύθμιση της διακατοχής........................................... .186

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1. Ειρηνοδικείο. Ασφαλιστικά μέτρα νομής επί αποβολής.
Αιτούντες και προσβολέας συννομείς. Δεκτή................................................................ 191
2. Ειρηνοδικείο. Διατάραξη νομής με καλλιέργεια εδαφικής
λωρίδας από τρίτο. Σωλήνες ποτίσματος. Διαδοχή
στη νομή. Απορρίπτει λόγω παραγραφής..................................................................... 195

 1. Ειρηνοδικείο. Αποβολή από τη νομή. Μεσότοιχος που καθαιρέθηκε. Διατήρηση της νομής στα υφιστάμενα διακεκριμένα τμήματα. Μη νόμιμο το αίτημα περί κατεδάφισης στηθαίου................ ...198
 2. Ειρηνοδικείο. Αίτηση διατάραξης μεταξύ συννομέων. Πλακόστρωση ακάλυπτων χώρων και τσιμεντένιο σενάζι. Μη πιθανολόγηση διατάραξης σύννομης. Απορρίπτει

την αίτηση............................................................................................................... ....201

 1. Ειρηνοδικείο. Αποβολή από τη σύννομη ποιμνίου................................................... 206
 2. Ειρηνοδικείο. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Δασική έκταση. Δεν πιθανολογείται χρησικτησία από το 1885. Απορρίπτει την ανακοπή.................................................................... ,...209
 3. Μονομελές Πρωτοδικείο. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημιώσεως λόγω αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος. Αιγιαλοί. Προσαρμογή του ποσοΰ της αποζημίωσης.

Εν μέρει δεκτή η ανακοπή....................................................................................... ....212

 1. Μονομελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση. Επίκληση κυριότητας επί του επιδίκου. Αόριστο πρωτόκολλο λόγω μη λεπτομερούς αναφοράς των πράξεων των αποβαλλομένων................................................................ 223
 2. Μονομελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση. Πιθανολόγηση χρησικτησίας αποβαλλομένων συμπληρωθείσας το έτος 1915. Αντίθετη έφεση Δημοσίου. Δεκτή έφεση αποβληθέντων και ανακοπή.

Απορρίπτει έφεση Δημοσίου. Ακυρώνει πρωτόκολλο.................................................. 226
10. Μονομελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής από δημόσιο κτήμα (παραλίμνια περιοχή).
Απορρίπτει έφεση Δημοσίου........................................................................................ 234

 1. Μονομελές Πρωτοδικείο. Δεκτή έφεση Δημοσίου κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από πρώην εκμισθωθείσα έκταση αιγιαλού και απόρριψη της ανακοπής 238
 2. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Απορρίπτεται έφεση κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου που δίκασε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παροχής διόδου ως απαράδεκτη....................................................................... 242
 3. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης

Ειρηνοδικείου επί ασφαλιστικών μέτρων νομής (για αποβολή).
Μη νόμιμο το αίτημα κατεδάφισης κτίσματος. Εξετάζεται
και άνευ ειδικού παραπόνου. Δεκτή εν μέρει η έφεση................................................... 243

 1. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για προστασία σύννομης από τρίτο προσβολέα (αποβολή από εδαφική λωρίδα). Απορρίπτει έφεση... 250
 2. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για προστασία νομής μεσοτοίχου από προσβολή του γείτονα. Έννοια μεσοτοίχου. Αντέφεση. Αντικατάσταση αιτιολογιών και απόρριψη της έφεσης.................................................................................................................... 254
 3. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Απορρίπτεται έφεση νικήσαντος διαδίκου ως απαράδεκτη, καθόσον η αναφορά σκέψεων περί κυριότητας στο σκεπτικό της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων νομής δεν δημιουργεί δυσμενές δεδικασμένο σε βάρος κανενός........................................................................................................ ....266

17. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Έφεση κατά απόφασης
Ειρηνοδικείου επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής
για διατάραξη οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου.
Πιθανολόγηση της οιονεί νομής των αιτούντων.
Απόρριψη έφεσης......................................................................................................... 269

 1. Πολυμελές Πρωτοδικείο. Αντίθετες εφέσεις κατά απόφασης Ειρηνοδικείου που αποφάνθηκε επί συνεκδικαζομένων αίτησης και ανταίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής. Απορρίπτει εφέσεις............ ......272
 2. Μονομελές Πρωτοδικείο. Ζήτημα ρύθμισης της νομής πραγμάτων μεταξύ συζύγων σε διάσταση ή αμετακλήτως διαζευχθέντων. Αναρμόδιο το Μονομελές να δικάσει την αίτηση για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, όταν ο αιτών επικαλείται ότι ήταν αποκλειστικός νομέας αυτών και παρακρατούνται από τον άλλο σύζυγο μετά το αμετάκλητο του διαζυγίου. Παραπομπή στο Ειρηνοδικείο ως
 3. Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Προσωρινή ρύθμιση διακατοχής για κοινόχρηστη δημοτική οδό. Αίτηση Δήμου.
 4. Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Αίτηση τοπικού συμβουλίου Κοινότητας για προσωρινή ρύθμιση της διακατοχής λόγω άρνησης του Δήμου να ενεργήσει. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παρέμβαση υπέρ του αιτούντος ομοίως απαράδεκτη 290

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

303Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 13:32

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πειθαρχική Δικονομία. (Με ένθετο μετά το ν.2013)
Πειθαρχική Δικονομία. (Με ένθετο μετά το ν.2013)
€70.00
Οι Τροποποιήσεις των ν.4139/13,ω.4161/13,ν.4172/13
Οι Τροποποιήσεις των ν.4139/13,ω.4161/13,ν.4172/13
€12.54
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος + cd-rom
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος + cd-rom
€69.00
Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων
Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων
€55.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη
16
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.52
Δύση: 17.23
Νέα Σελήνη
1829
Ελληνικός στολίσκος κυριεύει δύο τουρκικές κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.
1878
Εθελοντικά σώματα από την ελεύθερη Ελλάδα εισέρχονται στην Κεντρική Θεσσαλία.
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζει ιταλικό πετρελαιφόρο στην Αδριατική.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ