You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Αποκλειστικές Εκδόσεις Άμυνα του Οφειλέτη Κατά της Διαταγής Πληρωμής (Ανακοπή και αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 632ΚΠολΔ , οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων , σχέδια δικαστικών αποφάσεων και ζητήματα «Τειρεσία»

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Όλα για τα ΑκίνηταΗ Ποινική Προστασία της Λαϊκής Κυριαρχίας

Άμυνα του Οφειλέτη Κατά της Διαταγής Πληρωμής (Ανακοπή και αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 632ΚΠολΔ , οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων , σχέδια δικαστικών  αποφάσεων και ζητήματα «Τειρεσία»
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Άμυνα του Οφειλέτη Κατά της Διαταγής Πληρωμής (Ανακοπή και αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 632ΚΠολΔ , οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων , σχέδια δικαστικών αποφάσεων και ζητήματα «Τειρεσία»

Τιμή: €42.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας : 15-12-2010
Εκδόσεις : Τσίμος Δημήτριος
Σελίδες: 282

 

 

 

Άμυνα του Οφειλέτη Κατά της Διαταγής Πληρωμής (Ανακοπή και αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 632ΚΠολΔ , οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων , σχέδια δικαστικών αποφάσεων και ζητήματα «Τειρεσία»

Ενημέρωση μέχρι και το Ν.3816/2010

Αναθεωρημένη-Συμπληρωμένη , Β’ Έκδοση

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

Η Ανταπόκριση του Νομικού Κόσμου και η εξάντληση της πρώτης έκδοσης , κατέστησαν απαραίτητη την επανέκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου , με τις απαραίτητες νομοθετικές και νομολογιακές προσθήκες και βελτιώσεις . Στην νέα συμπληρωμένη έκδοση περιλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν το Σύστημα «Τειρεσίας», με όλες τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις .Ειδικότερα περιλαμβάνονται ζητήματα δικαιοδοσίας σχετικά με την διαταγή πληρωμής που εκδίδεται για αξίωση από Δημόσια Έργα , οι νέες ρυθμίσεις του Ν.3816/2010 σχετικά με την προθεσμία διαγραφών στοιχείων στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς του Τειρεσία, η δυνατότητα προσωρινής προστασίας ως προς την μη αναγραφή των στοιχείων αυτών με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων καθώς και οι νομολογιακές εξελίξεις όσον αφορά το έγκυρο της ενεχυρίασης επιταγών και τον ορθό υπολογισμό των τόκων για τις απαιτήσεις των τραπεζών με μη εφαρμογή πλέον του έτους των 360 ημερών.

Η νέα έκδοση ελπίζει να συνδράμει τους δικηγόρους και τους δικαστές στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με δεδομένη και την έξαρση των διαταγών πληρωμής λόγω και της οικονομικής κρίσης .

 

Τρίπολη, Νοέμβριος 1010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ        7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ         9
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ         15

1.    ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ-
ΡΩΜΗΣ         17
Α.   Γενικά         17
Β.   Ύπαρξη δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου        20
Γ.   Η ισχΰς δεδικασμένου της διαταγής πληρωμής        23
Δ.   Απαγόρευση έκδοσης για πρόσωπο διαμένον στην αλ-
λοδαπή ή αγνώστου διαμονής         26
Ε.   Κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής και αναστολή
παραγραφής        30

2.    Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    33
Α.   Νομική φΰση         33
Β.   Προθεσμία άσκησης ανακοπής         36
Γ.   Τηρητέα διαδικασία         39
Δ.   Αρμοδιότητα        40
Ε.   Διάδικοι        43
ΣΤ. Προβολή προσθέτων λόγων ανακοπής         47
Ζ.   Λόγοι ανακοπής         49
i) Λόγοι που αφορούν τις διαδικαστικές προϋποθέσεις    49
1)    Αναρμοδιότητα εκδόσαντος δικαστή        49
2)    Έλλειψη δικαιοδοσίας εκδόσαντος δικαστή         52
3)    Έλλειψη εννόμου συμφέροντος του αιτούντος        58
Σελ.
4)    Έλλειψη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος
την αίτηση δικηγόρου         58
5)    Μη καταβολή του προσήκοντος δικαστικού ενσήμου.     59
6)    Εσφαλμένη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου          61
ii)    Λόγοι που αφορούν ελλείψεις του απαραίτητου πε-
ριεχομένου της διαταγής πληρωμής         62
iii)    Η μη απόδειξη της απαίτησης από τα προσκομι-
σθέντα έγγραφα ως λόγος ανακοπής         76
iv)    Λόγοι ανακοπής που αφορούν την απαίτηση         101
1)    Παραγραφή της απαιτήσεως         101
2)    Ανυπαρξία της απαίτησης κατά το χρόνο έκδο¬σης της διαταγής πληρωμής         102
3)    Συμψηφισμός         111
4)    Εξόφληση        114
5)    Παράνομοι ανατοκισμοί         115
6)    Εσφαλμένος υπολογισμός του ανώτατου ΰψους της οφειλής κατά παράβαση των άρθρων 30 του
Ν. 2789/2000 και 39 του Ν. 3259/2004         129
7)    Εξάρτηση της απαίτησης από αίρεση, όρο, προ¬θεσμία ή αντιπαροχή        134
8)    Ακυρότητα ως καταπλεονεκτικής της δικαιοπρα¬ξίας από την οποία πηγάζει η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής         136
ν) Η κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής        136
vi) Η υπέρμετρη δικαστική δαπάνη ως λόγος ανακοπής ..    138
Η.   Η εκκρεμοδικία από την άσκηση της ανακοπής        140
Θ.   Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγουμένη κατά-
σταση        141
I.    Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη ανακοπής        142
ΙΑ. Σχέση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής με την ανα-
κοπή κατά της εκτέλεσης         143
Σελ.
IB. Η απόφαση επί της ανακοπής        149
3.    Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ-ΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ        157
4.    ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»        165
5.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ         171
6.    ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ        183

1.    Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης ανακοπής κατόπιν δεύτερης επίδοσης, ενόσω εκκρεμεί ή ασκήθηκε πρώτη ανακοπή    :        183
2.    Ο συμψηφισμός ως λόγος ανακοπής. Διαπλαστικά δι¬καιώματα         185
3.    Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και κατά διαταγής πλη¬ρωμής. Χωρισμός λόγω διαφοράς διαδικασίας. Απαρά¬δεκτοι πρόσθετοι λόγοι. Ένσταση πλαστότητας ως λό¬γος ανακοπής        188
4.    Αναρμόδιο κατά τόπον το δικαστήριο της δωσιδικίας του ανακόπτοντος. Παραπομπή στο δικαστήριο που υπηρετεί ο Δικαστής που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής    193
5.    Παραπομπή ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου
και εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία        195
6.    Αλυσιτελές της προβολής προσωπικών ενστάσεων κα¬τά καλόπιστου τρίτου κομιστή         198
7.    Πλαστότητα επιταγών βάσει των οποίων εκδόθηκε δια¬ταγή πληρωμής. Παραδεκτό προβολής του ισχυρισμού ..   201
8.    Δεκαπενθήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής. Σώρευ¬ση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Δωσιδικία συνάφειας. Ανυπόγρα¬φα τιμολόγια        206
Σελ.
9.    Προβολή εμπραγμάτων ενστάσεων. Η κλοπή της επι¬ταγής ως λόγος ανακοπής        215
10.    Παραγραφή εξάμηνη των επιταγών ως λόγος ανακοπής.
Μη προσκόμιση τίτλων. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής        222
11.    Έφεση κατά απόφασης ειρηνοδικείου. Διαταγή πληρω-
μής εκδοθείσα με βάση δελτίο εργατικής διαφοράς        227
12.    Συμψηφισμός ως λόγος ανακοπής. Απόρριψη ως αόριστος    232
13.    Συνδυασμός ανυπόγραφων εγγράφων και ανυπόγρα¬φων τιμολογίων δεν μπορεί να στηρίξει την έκδοση δι¬αταγής πληρωμής         235
14.    Η εσφαλμένη εφαρμογή εφαρμοστέου δικαίου ως λόγος
ανακοπής και η αυτεπάγγελτη εξέταση του       238
15.    Ανατοκισμός ελλείψει σχετικής συμφωνίας με βάση το
Ν. 2601/1998. Έλλειψη χαρτοσήμανσης της σύμβασης
πίστωσης ως λόγος ανακοπής       242
16.    Σώρευση ανακοπών. Χωρισμός δικών. Συμφωνία για τρίμηνο ανατοκισμό τόκων       246
17.    Έφεση κατά απόφασης ειρηνοδικείου. Μη στήριξη δι¬καιώματος του κομιστή σε αδιάκοπη σειρά οπισθογρα-φήσεων        254
18.    Αίτηση αναστολής εκτελεστότητας της διαταγής πλη¬ρωμής μέχρι να εκδικασθεί η ανακοπή. Βεβαίωση από αρμόδια αρχή η δικηγόρο επί του αντιγράφου κατά¬λοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού. Μη νόμιμο αίτημα επίδειξης εγγράφων       257
19.    Αντισυμβατική συμπλήρωση επιταγής ως λόγος ανακο¬πής. Απορρίπτει λόγο ως αόριστο       261
20.    Έγκυρο ενεχυρικής οπισθογράφησης επιταγών και υ¬ποχρέωση τράπεζας προς έλεγχο υποκείμενης αιτίας       265

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ       273Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 13:35

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι Τροποποιήσεις των ν.4139/13,ω.4161/13,ν.4172/13
Οι Τροποποιήσεις των ν.4139/13,ω.4161/13,ν.4172/13
€12.54
ΝΕΟΣ N.Ο.Κ. 2013 NEOΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΣ  N.Ο.Κ.  2013      NEOΣ     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
€65.00
Ένδικη Προστασία της Νομής
Ένδικη Προστασία της Νομής
€65.00
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
€60.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη
16
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.52
Δύση: 17.23
Νέα Σελήνη
1829
Ελληνικός στολίσκος κυριεύει δύο τουρκικές κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.
1878
Εθελοντικά σώματα από την ελεύθερη Ελλάδα εισέρχονται στην Κεντρική Θεσσαλία.
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζει ιταλικό πετρελαιφόρο στην Αδριατική.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ