You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Πολιτική Δικονομία Η δικαστική διανομή, β' έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Οι διαφορές του άρθρου 681Β' ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίαςΔικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου, τόμος Β΄, ημίτομος Α΄

Η δικαστική διανομή, β' έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η δικαστική διανομή, β' έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Τιμή: €45.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 18/08/2008
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-88662-6-3
σελίδες: 318

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
Η αγωγή δικαστικής διανομής είναι, χωρίς υπερβολή, μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες στα πινάκια των δικαστηρίων αγωγές και όχι λίγες φορές μάλιστα χαρακτηρίζεται από σφοδρή επ' ακρο¬ατήρια) αντιδικία, αμφισβητήσεις, και, το σημαντικότερο για τον εφαρμοστή του Δικαίου, πλήθος νομικών ζητημάτων. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι πολλά από τα ζητήματα αυτά προκάλεσαν τόσο θεωρητικές διχοστασίες, όσο και αντικρουόμενες κρίσεις της νομολογίας, ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο.
Στο συγκεκριμένο συγγραφικό έργο προσπάθησα να συγκε-ντρώσω, όσο ήταν δυνατόν, το σύνολο της πρόσφατης δημοσιευμένης στα νομικά περιοδικά νομολογίας γύρω από τη δικαστική δια¬νομή και αποτόλμησα σε αρκετά σημεία να προχωρήσω σε κριτική, ακόμη και των κρατουσών απόψεων, ενώ σε άλλα, διαπίστωσα ότι η θεωρητική και νομολογιακή έρευνα έχουν υπεισέλθει ελάχιστα ή ακόμη και καθόλου, οπότε αποπειράθηκα να προτείνω, με βάση την εμπειρία μου ως δικαστικός λειτουργός, κάποιες λύσεις.
Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στο να συμπαρασταθεί σε δι-κηγόρους και δικαστές στο αχανές και δύσβατο νομικό πεδίο της δι-καστικής διανομής. Στο πρώτο τμήμα του περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση των δύο μορφών της αγωγής δικαστικής διανομής, δη¬λαδή της διανομής κοινού πράγματος και της διανομής κοινού κλή¬ρου. Στο δεύτερο τμήμα του παραθέτει οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων, οι οποίες ασφαλώς είναι εντελώς ενδεικτικές, ενώ στο τρίτο τμήμα εκτίθενται σχέδια δικαστικών αποφάσεων, που αντι¬μετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και ισχυρισμών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην δυνατότητα αυτούσιας διανομής με σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, στα πλαίσια και των σχετικών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και στο νομικό καθεστώς που δημιούργησε ο Νόμος 2915/2001 με την κατάργηση της προδικαστικής απόφασης και στην επίδραση που είχε στα ζητήματα απόδειξης.

Νιώθω επίσης την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευ-χαριστίες στο νομικό κόσμο για την εντυπωσιακή υποδοχή της πρώτης έκδοσης του βιβλίου αυτού, που με υποχρεώνουν να προβώ στην δεύτερη παρούσα έκδοση, με τις σχετικές βελτιώσεις και συ| ρώσεις. Επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Τσίμος με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία τους και φιερώσω το έργο αυτό με πολλή αγάπη στους γονείς μου


Τρίπολη, Ιούλιος 2008 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελ.
Πρόλογος , .7
Συντομογραφίες 9
Α. ΓΕΝΙΚΑ 13
Β. Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 31
1. Τηρητέα διαδικασία 31
2. Αρμοδιότητα 32
3. Διάδικοι 35
4. Στοιχεία βάσης της αγωγής 49
5. Οι ισχυρισμοί του εναγομένου 57
6. Η απόφαση του δικαστηρίου 82
7. Η διαδικασία της κλήρωσης 115
8. Διανομή με επιδίκαση επιχείρησης 122
9. Διανομή δια πλειστηριασμού 129
10. Η δικαστική δαπάνη στη δίκη διανομής 144
Γ. Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 149
1. Σχέσεις της αγωγής διανομής κοινού κλήρου
με άλλες αγωγές 149
2. Αρμοδιότητα 150
3. Διάδικοι 152
4. Στοιχεία βάσης της αγωγής 153
5. Οι ισχυρισμοί του εναγομένου 163
6. Συνεισφορά 167
7. Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης 170
8. Η απόφαση του δικαστηρίου 173
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 175
Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ 183
ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΧΟΝΤΟΣ 185
Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 193
1. Διανομή συνεπικαρπίας, κοινού ενεχύρου και
υποθήκης 193
2. Κοινοκτημοσύνη των συζύγων 194
3.0 αγροτικός κλήρος 196
4. Διανομή λεωφορείου ΚΤΕΛ 203
5. Διανομή κοινού μεταλλείου 205
6. Διανομή δασικής ιδιοκτησίας 206
7. Διανομή συμπλοιοκτησίας 209

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 211
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 225
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ύνται, όπως: 0ϋ προσκόλληση σε μια σταθερή και ομοιόμορφη, αλλά εν τούτοις απαρ¬χαιωμένη νομολογία, να εμποδίζει την ενδεδειγμένη προσαρμογή σε νέες κοι¬νωνικές, πολιτικές, οικονομικές κτλ συνθήκες.
β) Η αναγωγή σε σταθερή νομολογία να αποκρύπτει το γεγονός, ότι η αι-τιολογία της αρχικής απόφασης, πάνω στην οποία στηρίζεται η αλυσίδα των νο-μολογιακών προηγούμενων, είναι πλημμελής κτλ. Εξάλλου, η γνώμη ότι σκοπός της αναίρεσης είναι η ενότητα της νομολογίας δεν παρεμποδίζει την αποδοχή και της άποψης ότι πρέπει πρωτίστως να υπη ρετείται και η ορθή εφαρμογή του δικαίου, δηλ. η ορθή ερμηνεία των κανόνων του δικαίου, που δεν αποκλείει με-ταγενεστέρως τη μεταστροφή της νομολογίας λόγω της αέναης ροής των κοι-νωνικών συμβάντων και εν γένει της εξέλιξης των βιοτικών συνθηκών, που μπο-ρούν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας νέας νομικής πραγματικότητας, που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τον ΑΠ.
Φεβρουάριος 2009 Ιωάννης Ε. Ζώης τ. Εφέτης της τακτικής δικαιοσύνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Η δημοτική στη δικαστική πράξη ! ι
Συντομογραφίες όρων 19

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Οι λόγοι αναίρεσης: Γενικά 27
Νομικές διατάξεις κτλ. 43

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ TON ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ κ,τ.λ. Περιπτωσιολογία από τον Ποινικό Κώδικα
Έγκλη μα που τελείται με παράλειψη 93
Χρόνος τέλεσης της πράξης 97
Άμυνα 97
Κατάσταση ανάγκης 99
Δόλος 100
Αμέλεια 106
Πραγματική πλάνη 128
Νομική πλάνη 131
Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης 138
Απόπειρα 142
Συναυτουργία *44
Ηθική αυτουργία 147
Απλή συνεργεία 149
Δικαστική επιμέτρηση της ποινής I54
Μετατροπή των ποινών ^7
Λόγοι μείωσης της ποινής 160
Ελαφρυντικές περιστάσεις 161
ΙΕϊ» > 172
Συρροή εγκλημάτων
Έγκλημα κατ' εξακολούθηση 175
Αναστολή της ποινής 176
Παραγραφή 182
Έγκληση 193
Απείθεια 196
Πλαστογραφία 196
Ψευδορκία 198
Ψευδής καταμήνυση 200
Παθητική δωροδοκία 201
Παράβαση καθήκοντος 202
Εμπρησμός από αμέλεια 202
Ανθρωποκτονία με πρόθεση 203
Ανθρωποκτονία από αμέλεια 205
Απλή σωματική βλάβη 206
Επικίνδυνη σωματική βλάβη 206
Σωματική βλάβη από αμέλεια 207
Αυτοδικία 209
Βιασμός 211
Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή 211
Εξύβριση 211
Συκοφαντική δυσφήμηση 219
Κλοπή 223
Υπεξαίρεση 227
Απάτη 233
Καταδολίευση δανειστών 236
Περιπτωσιολογία από τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Αγορανομικός Κώδικας 238
Αγροτικά προϊόντα 239
Αγροτική φθορά 240
Αθέμιτος ανταγωνισμός 241
Αλλοδαποί 241
Αρχαιότητες 243
Ασφαλιστικές εισφορές 243
Δασικός Κώδικας - Θή ρα 252
Δη μόσια κτή ματα 254
Επιταγή 254
Εργατική νομοθεσία 261
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 262
Λαθρεμπορία 271
Ναρκωτικά 272
Οικοδομές 297
Όπλα 297
Παίγνια 299
Περιβάλλον - Ρύπανση 308
Πνευματική ιδιοκτησία 310
Τύπος 311

Β) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 341

Γ) ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ 349

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Κακή σύνθεση του δικαστήρίου κ,τ.λ. 359
Έλλειψη εισαγγελικής πρότασης 384
Προσφυγή κατά των διατάξεων του διευθύνοντος 385
Διακοπή της δίκης 395
3Q6
Αναβολή της δίκης
Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος 411
446
Μάρτυρες
Απολογία του κατηγορουμένου και άλλα συναφή ζητήματα 501
475
Εγγραφα

Ε) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

523

ΣΙ) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙΝΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ 529

Ζ) ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Οι επιμέρους λόγοι αναίρεσης κατά κατηγορίες
Α ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ 559
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 574
Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 582
Δ. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-
ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 624
Ε. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 642

Η) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ι. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται 649
η αίτηση αναίρεσης 651
2. Δικαιούμενοι σε άσκηση αναίρεσης 653
3. Τρόποι άσκησης της αναίρεσης 654
4. Προθεσμία άσκησης της αναίρεσης 655
5. Διαδικασία στον Άρειο Πάγο 655
6. Πρόσθετοι λόγοι - Υπόμνη μα 655
7. Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως,
λόγω ασκήσεως αναιρέσεως 656
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 657
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 661Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 17:16

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης. Γ' Έκδοση
Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης. Γ' Έκδοση
€100.00
Συμβολαιογραφικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο (με τα προσαρτώμενα)-Τόμοι 1ος-2ος
Συμβολαιογραφικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο (με τα προσαρτώμενα)-Τόμοι 1ος-2ος
€155.00
Ένδικη Προστασία της Νομής
Ένδικη Προστασία της Νομής
€65.00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καλέστε για Τιμή

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο
20
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.27
Σελήνη
4 ημερών
842
Πεθαίνει ο τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος.
1782
Θάνατος στην Πάτρα του νεομάρτυρα Ζαχαρία από την Άρτα.
1827
Ο Γ. Καραϊσκάκης επιτίθεται νύκτα κατά τουρκικού στρατοπέδου στην Βελίτσα.
Τούρκοι πολιορκούν την εκκλησία της Λαμπρινής Ρεθύμνου και σφάζουν όλους τους χριστιανούς.
1854
Επαναστατικά σώματα επιτίθενται και απελευθερώνουν το Πέτα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ