You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Πολιτική Δικονομία Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, β΄ έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής και Κατοχής (Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση)Νομολογία Αρείου Πάγου 2005-2006 επί αυτοκινητικών διαφορών

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, β΄ έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, β΄ έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη

Τιμή: €54.00
€45.90
Κερδίζετε: 15.00%

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, β΄ έκδοση βελτιωμένη - συμπληρωμένη. Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3388/2005

Συμπεριλαμβάνεται ενημερωτικό σημείωμα-συμπλήρωμα μέχρι και το Ν.1816/2010 και Ν.3869/2010

ημ/νία κυκλοφορίας: 26/03/2007
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-88662-3-2
σελίδες: 441

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ

Όταν εισήλθα πριν λίγα χρόνια στο Δικαστικό Σώμα, διαπί­στωσα ότι ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα για τον εφαρμοστή του Δικαίου είναι αυτό της αναγκαστικής εκτέλεσης. Από τότε όμως ένιωσα παράλληλα και τη γοητεία αυτού του τομέα του Δικονομι­κού Δικαίου και προσπάθησα να εντρυφήσω όσο γινόταν περισσό­τερο στην ανακοπή κατά της εκτελέσεως.

Η συγγραφή του έργου που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης και συνάδελφος νομικός προχώρησε χωρίς να σκοπεύω εξ αρχής να συντάξω ένα ολοκληρωμένο πόνημα περί ανακοπής κατά της εκτε­λέσεως. Ξεκίνησε ως συγκέντρωση υλικού, θεωρητικού και νομο­λογιακού, περισσότερο για προσωπική χρήση και υποβοήθηση φί­λων συναδέλφων. Στη συνέχεια όμως και με την πάροδο του χρόνου εμπλουτίστηκε, έγινε διεξοδικότερο και τελικά αποφάσισα να τολ­μήσω να εκθέσω την απόπειρα αυτή στα μάτια και την κρίση περισ­σοτέρων, όχι πάντως χωρίς δισταγμούς μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Το έργο αυτό δεν διεκδικεί δάφνες νομικής φιλολογίας. Έχει ό­μως τη δειλή φιλοδοξία να φανεί έστω και ελάχιστα χρήσιμο ως πρακτικός οδηγός για τους δικηγόρους και τους δικαστές που θα ε­πιθυμούσαν να έχουν στη βιβλιοθήκη τους ένα βιβλίο με συγκε­ντρωμένη ύλη και νομολογία για την ανακοπή κατά της εκτέλεσης αλλά και την αίτηση αναστολής, η οποία συνήθως πάντα συνοδεύ­ει την πρώτη και η μη αναφορά της στην παρούσα συγγραφή θα α­ποτελούσε ασυγχώρητη παράλειψη. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει οδηγίες για σύνταξη δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων, τα οποία επίσης ελπίζω να φανούν χρήσι­μα.

Η μεγάλη ανταπόκριση του νομικού κόσμου στην πρώτη έκδο­ση, με υποχρεώνει να προβώ στην δεύτερη έκδοση της συγγραφής αυτής, με όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις και την ενημέρωση με τις νομοθετικές μεταβολές που μεσολάβησαν. Ευχαριστώ τις εκδόσεις «Τσίμος», που ανέλαβαν την έκδοση και την προώθηση του βιβλίου αυτού.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλω να κάνω και στη λαμπρή συνά­δελφο και σύζυγο μου Μαρία Βλάχου, που χωρίς την επίμονη πα­ρότρυνση της η συγγραφική αυτή απόπειρα θα είχε μείνει για πάντα φυλακισμένη στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.

Τρίπολη, Ιανουάριος 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος 7

Συντομογραφίες 9

Α. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΑΕΣΗΣ

Γενικά 15

Τηρητέα διαδικασία 23

Αρμοδιότητα 26

Διάδικοι 31

Έννομο συμφέρον 33

Το αίτημα της ανακοπής 36

Προβολή προσθέτων λόγων 37

1. Οι λόγοι ανακοπής 40
α. Αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα

του εκτελεστού τίτλου 40
β. Αντιρρήσεις που αφορούν τη διαδικασία της εκτέλεσης 55

γ. Αντιρρήσεις που αφορούν την απαίτηση 152

2. Η σχέση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής με

την ανακοπή κατά της εκτέλεσης 173

3. Ειδικότερα η κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής κατά της εκτέλεσης 184

4. Η υποχρεωτική σώρευση όλων των λόγων ανακοπής

κατ' άρθρο 935 ΚΠολΔ 190

5. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης 193

6. Η ανακοπή τρίτου κατ' άρθρο 936 ΚΠολΔ 202

7. Οι ειδικοί κανόνες του άρθρου 937 ΚΠολΔ 210

8. Απαράδεκτο άσκησης ανακοπής κατά αποφάσεων

της εκούσιας δικαιοδοσίας 212

9. Οι αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κράτησης σύμφωνα

με τα άρθρα 1050 και 1054 ΚΠολΔ 219

10. Αμοιβή δικηγόρου για τη σύνταξη ανακοπής 234

11. Διακρατικές δίκες περί την εκτέλεση 235

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 259

Ειδικότερα ζητήματα για το δικόγραφο της ανακοπής 266

1. Η ύπαρξη προσθέτων λόγων ανακοπής 266

2. Η σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής με ανακοπή κατά της εκτέλεσης 268

3. Η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ 271

4. Η ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 (κατά πίνακα κατάταξης) 273

5. Η ανακοπή τρίτου 276

6. Αντιρρήσεις ενώπιον Προέδρου κατά προσωπικής κράτησης 279

7. Αντιρρήσεις κατ' άρθρον 1054 ΚΠολΔ κατά

της προσωπικής κράτησης 280

8. Ανακοπή υπερθεματιστή 282

9. Οι αιτήσεις αναστολής των άρθρων 912 και 938 ΚΠολΔ 283

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Ανακοπή κατά εκτέλεσης και διαταγής πληρωμής. Ζητή-
ματα εμπροθέσμου ασκήσεως αρμοδιότητας, σώρευσης. Δια-
ταγή πληρωμής δυνάμει τιμολογίων. Μη υπογραφή αυτών

από τον ανακόπτοντα. Απορριπτική απόφαση 285

2) Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Ισχυρισμός παραγραφής.

Απαράδεκτο λόγω ισχύος δεδικασμένου της διαταγής
πληρωμής 293

3) Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και διαταγής πληρωμής. Απαράδεκτο λόγων ανακοπής κατ' άρθρον 935 ΚΠολΔ. Μερική εγκυρότητα επιταγής 298

4) Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως.

Δημόσιο κατά ΙΚΑ 301

5) Ανακοπή υπερθεματιστή κατά επισπεύδοντος λόγω νομικού ελαττώματος του εκπλειστηριασθέντος 304

6) Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ όταν τίτλος είναι προσωρινά εκτελεστή απόφαση. Εφαρμογή της αρχής

του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι 308

7) Αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κράτησης κατ' άρθρον 1054 για το λόγο ότι η κράτηση δεν εκτελείται σε ειδικό χώρο. Ερημοδικία Διευθυντή Φυλακής 310

8) Ανακοπή άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ για διόρθωση κατασχετήριας έκθεσης. Εκτίμηση ότι ζητείται η διόρθωση

της έκθεσης και όχι της περίληψης 317

9) Ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. Δεύτερη
διόρθωση της αξίας. Μη ύπαρξη προσωρινού
δεδικασμένου 319

10) Αίτηση αναστολής κατ' άρθρον 912 ΚΠολΔ.

Μη πιθανολόγηση ευδοκίμησης της έφεσης. Απορριπτική
απόφαση 323

11) Αίτηση αναστολής κατ''άρθρο 938 ΚΠολΔ. Ύπαρξη προσωρινού δεδικασμένου κατ' άρθρο 695 ΚΠολΔ. Απορριπτική απόφαση 324

12) Αίτηση αναστολής κατ' άρθρον 938 ΚΠολΔ. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου ανακοπής και αποδοχήτης αιτήσεως


327


13) Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Ζητήματα παρανόμως προαφαιρεθέντων εξόδων συμβολαιογράφου ή δικαστικού επιμελητή. Εκτέλεση επισπευσθείσα δυνάμει διαταγής


πληρωμής ειρηνοδικείου. Επικουρική κατάταξη


332


14) Ανακοπή κατά της εκτέλεσης απόφασης περί προσωρινής
διατροφής και κατά κατασχετηρίου εγγράφου με το οποίο
επιβλήθηκε κατάσχεση επί της επιδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ
στα χέρια της ΑΤΕ ως τρίτης. Περιοδικές παροχές. Ζήτημα
παραχρήμα απόδειξης εξόφλησης των διατροφικών δόσεων.
Η παραχρήμα απόδειξη απαιτείται και στην ανακοπή κατά

της εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων 339

15) Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου, στα χέρια του οποίου έγινε η συντηρητική κατάσχεση. Κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγματος 350

16) Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ΟΤΑ 355

17) Αίτηση αναστολής. Προβαλλόμενος λόγος ανακοπής με βάση το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3259/4.8.2004 για τον υπολογισμό της οφειλής σε Τράπεζα που δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Προσκόμιση νέου πιστοποιητικού βαρών με κάθε επαναληπτική

περίληψη 361


Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004


371 410ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


429


 

 Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 17:24

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συναινετική λύση του γάμου
Συναινετική λύση του γάμου
€12.00
Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας
Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας
€100.00
Εθνικό Κτηματολόγιο + CD-ROM
Εθνικό Κτηματολόγιο + CD-ROM
€69.00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καλέστε για Τιμή

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ