You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση, δ΄ έκδοση

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΑυτοκινητικό Ατύχημα - Καθορισμός Υπαιτιότητας των Εμπλεκομένων Προσώπων

Αναγκαστική απαλλοτρίωση, δ΄ έκδοση
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Αναγκαστική απαλλοτρίωση, δ΄ έκδοση

Τιμή: €135.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Εκδόσεις: ΙΔΙΟΣ
ISBN: 978-960-91726-1-5
σελίδες: μη'+1483

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τα περιεχόμενα.

Πρόλογος (Τέταρτης έκδοσης)
«Τύχη αγαθή», έχω τη δικαιολογημένη χαρά να προλογίζω την τέ¬ταρτη έκδοση τον βιβλίου μον «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση», συγκι¬νημένος από τη μέχρι τώρα αποδοχή του από το νομικό κόσμο, που συ-ντέλεσε σημαντικά με τις δικαστικές αποφάσεις, τα ερωτήματα-ερεθ'ί¬ο ματ ά του στη μικρή μου προσφορά, την οποία θεωρώ ότι με επιτυχία συνεχίζει ο ανεψιός μον Γιάννης Χριστόφορου Χορομίδης.
Και η παρούσα τέταρτη έκδοση, αποτέλεσμα και αυτή κοπιώδους ερ¬γασίας στο λίγο διαθέσιμο χρόνο, της μειωμένης ηλικιακά πνευματικής -σωματικής αντοχής, «αιτείται» την επιεική κριτική τον αναγνώστη.
Ο αριθμός των παραγράφων, με προσθήκη ελάχιστων νέων, διατη¬ρήθηκε ο ίδιος, ώστε εύκολα οι παραπομπές σε παραγράφους προη¬γούμενων εκδόσεων να μη προβληματίζουν κατά την ανεύρεση του κει-μένου στην τέταρτη έκδοση.
Η πρόβλεψη, στον πρόλογο της τρίτης έκδοσης (1997), της αποφα¬σιστικής επιρροής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο νομικό μας πολιτισμό και στον τομέα της προ-στασίας της ιδιοκτησίας, δικαιώθηκε. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) γκρέμισε τα οχυρά της συντηρητικής νομολογίας του Αρείου Πάγοι;, πον για ένα περίπον αιώνα, με έκδηλη την τάση της δημοσιονομικής όικαιοπολιτι-κής, στένεψε σημαντικά τα αντικειμενικά όρια της προστασίας τη ς ιδιο¬κτησίας, με τη φαλκίδενσή της μόνο στην αποζημίωση της εμπράγμα¬της κνριότητας και με άλλους περιορισμούς, τους οποίους, άλλονς μόνη της η νομολογία μας και άλλονς μετά από αποφάσεις τον ΕΔΔΑ, έχει καταργήσει.
Ο κοινός νομοθέτης, η Διοίκηση και η νομολογία του Αρείου Πά¬γου αδίκησαν τη μεσαία και, ιδίως, τη μικρή ιδιοκτησία (που σε μεγά¬λο πσοστό την αποτελεί η αγροτική ιδιοκτησία), σε βάρος των οποίων έγιναν κυρίως τα έργα δημόσιας ωφέλειας στη χώρα μας, με παραβίαση της συνταγματικής επιταγής για «πλήρη αποζημίωση», αλλά και της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 4 § 5, σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Έτσι οι, κατά κανόνα, φτωχοί Έλληνες συνεισέφεραν, και όχι ανα¬λόγως των δυνάμεων τους, στη δαπάνη εκτέλεσης των δημόσιων έργων, αφού η καταβαλλόμενη αποζημίωση της ιδιοκτησίας τους, με τη συνελ-κόμενη προσβολή της περιουσίας τους, δεν ήταν πλήρης, αλλά ελλειμ¬ματική. Έπρεπε η πλήρης αποζημίωση να καταβάλλεται από το κοινω¬νικό σύνολο και όχι μέρος αυτής να επιπίπτει στους ώμους των θιγόμε¬νων μικροϊδιοκτητών και αγροτών.
Χρήσιμο στο σημείο αυτό είναι να αναφερθώ στο προλογικό σημείωμα του καθηγητή κ. Χρήστου Ροζάκη, αντιπροέδρου του ΈΔΔΑ, στην έκδο¬ση του Κέντρου Δ ιεθνούς Ευρωπαϊκού) και Οικονομικού Δ ικαίου, με θέμα «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ανθρώ¬που και των θεμελιωδών Ελευθεριών», οδηγός, σελ. 12, όπου αναφέρει: «Κατάλοιπο του παρελθόντος της διοικητικής αυθαιρεσίας είναι και η συνέχιση της πρακτικής των απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου, χω¬ρίς προηγούμενη ικανοποιητική αποζημίωση ή με τεράστιες καθυστε¬ρήσεις στην καταβολή της. Τα δύο αυτά σημεία μας χαρακτηρίζουν ακόμη και κηλιδώνουν το κύρος της χώρας στο διεθνές πεδίο».
Τελευταία, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προς τιμή της, αποδέχε¬ται τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Οφείλουν όμως και τα δικαστήρια της ου¬σίας, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις παραλείψεις και επεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, να ανταποκριθούν προσαρμόζοντας το έργο τους στη νέα νομολογία, αποφεύγοντας τις αγκυλώσεις του παρελθό¬ντος και θωρακίζοντας την ανεξαρτησία τους. Αλλά και ο νομοθέτης οφείλει να προσαρμόσει τις κείμενες διατάξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ, θεσπίζοντας με νέες διατάξεις την κατάλληλη διαδικασία. Ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.Α. ν. 2882/2001) είναι ήδη εκτός της νομολογιακής πραγματικότητας.
Η παρούσα τέταρτη έκδοση, ουσιαστικά βελτιωμένη και συμπληρο}-μένη, πραγματεύεται το δίκαιο των συνταγματικών τροποποιήσεων της αναθεώρησης του 2001 στο άρθρο 17 Συντ., το νέο Κ.Α.Α.Α. (ν. 2882/2001) και την πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία της τελευταίας δε¬καετίας της ΟλΑΠ και ιδίως αυτή του ΕΔΔΑ.
Το ΕΔΔΑ κατέστησε ουσιαστικά ανενεργό τον Κ.Α.Α.Α., γιατί δέ¬χθηκε την ενιαία διαδικασία, πριν την έκδοση του εκτελεστικού νόμου της διάταξης του άρθρου 17 § 4 εδ. γ' του αναθεωρημένου Συντ. (2001), που προβλέπει την εγκαθίδρυση «ενιαίας δικαιοδοσίας». Η νομολογία του ΕΔΔΑ και της ΟλΑΠ υπερέβησαν και αυτή τη συνταγματική πρό¬βλεψη της «ενιαίας δικαιοδοσίας», καθιερώνοντας «ενιαία διαδικασία».
Το ισχύον διαδικαστικό σύστημα του Κ.Α.Α.Α. έχει καταστεί ατελέ¬στατο και αδυνατεί να αντιμετωπίσειτα προκύπτοντα ζητήματα, της επαναστατικής «ενιαίας διαδικασίας», για τη συνολική αποζημίωση και την αρμοδιότητα, για «κάθε άλλο συναφές θέμα από την απαλλο¬τρίωση». Έργο επιτακτικό του κοινού νομοθέτη είναι να εκσυχρονίσει το ταχύτερο ουσιαστικά το διαδικαστικό δίκαιο της απαλλοτρίωσης.
Ταχύρρυθμα αυξάνουν κάθε χρόνο οι προσφυγές στο ΕΔΔΑ και οι καταδίκες της χώρας για ζητήματα ιδιοκτησίας- και αυτό δεν τιμά την ευρωπαϊκή μας εικόνα. Με την εφαρμογή της «ενιαίας διαδικασίας» θα λυθεί αυτομάτως και το δομικό πρόβλημα τη ς ταχείας απονομή ς τη ς Δ ι-καιοσύνης στον τομέα της απαλλοτρίωσης. Τα δικαστήρια θα απαλλα¬γούν από σημαντικό περιττό φόρτο υποθέσεων και οι διάδικοι από δα¬πάνες και βασανιστικές διαδικασίες.
Τα δικαστήρια της ουσίας της χώρας μας δεν εφαρμόζουν τις απο¬φάσεις του ΕΔΔΑ, αν προηγουμένως ο ΑΠ δεν τις αποδεχθεί, αλλά, και πάλι, αυτό γίνεται με δυσφορία -ας μου επιτραπεί- και ενίοτε με νομι¬κισμούς, εννοού)ν να παρελκύουν την ευρωπαϊκή εναρμόνιση και συμ¬βάλλουν στη δημιουργία -δυστυχώς- πεποίθησης, ότι η αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση της προστασίας της ιδιοκτησίας και του σεβα¬σμού της περιουσίας στη χώρα μας θα είναι βραδυπορούσα, κυρίως ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικότητας της νομολογίας του ΕΔΔΑ, γιατί αντιδρά το Δημόσιο Ταμείο (Fiscus), το οποίο προφανώς είναι άλλο και δεν πρέπει να συγχέεται με το Γενικότερο Δημόσιο Συμφέρον, τη Δη¬μόσια Ωφέλεια.
Θεωρώ ότι η ανάκαμψη της δικαστικής μας πραγματικότητας και ως προς την προστασία του ατομικού) δικαιώματος της ιδιοκτησίας και ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός μας, α)ς γενικότερα ζητήματα, που εί¬χαν αφετηρία τη νομολογία του ΕΔΔΑ, θα συμπλεύσουν με την ανα¬γκαία πλέον θεσμική αλλαγή, του τρόπου διορισμού της ηγεσίας των δι¬καστικών σωμάτων.
Η εκτελεστική εξουσία οφείλει να προωθήσει -δεν το ενεργεί από ιδιοτέλεια μόνο για δικό της όφελος- τη συνταγματική λύση στο θεσμι¬κό πρόβλημα της ορθής επιλογής της ηγεσίας του δικαστικού σώματος, θέμα που έχει καταστεί και πάλι πολύ επίκαιρο, με τους επανειλημμέ¬νους και τελευταίους κλυδωνισμούς στη Δικαιοσύνη. Δυστυχώς και στις βουλευτικές εκλογές της 16.9.2007 τα κόμματα εξουσίας ούτε νύξη έκαναν για τα θέματα της Δ ικαιοσύνης.
Η ψυχική ταλαιπωρία της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων και ικανών δικαστών, και η άδικη κρίση για το έργο τους, εύχομαι να ξεπε¬ραστεί γρήγορα, με πρώτο βήμα τη λύση στο θεσμικό πρόβλημα της επι¬λογής της ηγεσίας του δικαστικού) σώματος. Πρόβλημα που θεωρώ δο¬μικό και για την κοινωνική και λειτουργική καταξίωση των δικαστών μας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά και την πολιτική, κοινω¬νική και νομική αναβάθμιση του πολιτισμού) μας.
Οφείλω θερμά να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου συνεργάτη, δικη¬γόρο, κ. Γεώργιο Γκεσούλη, που με την προθυμία του και ιδιαίτερα τις γνώσεις του, στον τομέα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, για την προστασία της ιδιοκτησίας, συνέβαλε σημαντικά στην παρούσα έκδοση. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τους κ. Κωνσταντίνο Χρηστίδη, γνωστό για τις ικανότητες του, για την τυπογραφική επιμέλεια και της τέταρτης έκδο-σης, κ. Ελισάβετ Καμπίτση για τη δουλειά της εκτύπωσης και τη γραμ¬ματέα μου κ. Πηνελόπη Κουρτίδου για τη συνδρομή της.
Τέλος, δεν λησμονώ το μεγάλο «ευχαριστώ» για την αφανή συμπα¬ράσταση της γυναίκας μου Μαρίας-Αθηνάς Νακούτη στη συγγραφική μου δραστηριότητα έξι εκδόσεων (1975-2007) και όχι μόνο.
Τέλη Δεκεμβρίου 2007 Κώστας Γιάν. Χορομίόης

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σελ.
Παρ. 1. 1.1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προστασία της ιδιοκτησίας. 1.2. Το δίκαιο της αναγκαστικής απαλ-λοτρίωσης. Διοικητική διαφορά ουσίας. Η συστημα¬τική του κατάταξη και οι αρχές του. 1.3. Η συνταγ¬ματική αναθεώρηση και η αρμοδιότητα των διοικη¬τικών δικαστηρίων. Συνέδριο της Χαλκίδας 3-18
Παρ. 2.       2.1. Η κοινωνική διάσταση της ιδιοκτησίας. 2.2. Το
γενικότερο συμφέρον ή η δημόσια ωφέλεια 18-22
Παρ. 3. Η αναβάθμιση της κοινωνικής λειτουργίας της ιδιο¬κτησίας 22-25
Παρ. 4. Πρωταρχικότητα των συνταγματικών και υπερνομο-θετικών διεθνών διατάξεων της ΕΣ Α Α στην προστα¬σία της ιδιοκτησίας. Ο όρος «συνταγματικό κείμενο» 25-33
Παρ. 5. I. Γενικά για τη συνταγματική ρύθμιση της ιδιοκτη¬σίας στην Ελλάδα. Ιστορική διαδρομή. Π. Οι τροπο¬ποιήσεις της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (2001). III. Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.) στο Σύνταγμα τον 2001. Ν. 2985/2002. Άρθρο 7Α ν. 2882/2001. IV.Διαστρεβλώσεις της προστασίας της ιδιοκτησίας από τον κοινό νομο¬θέτη και τη νομολογία 33-49
Παρ. 6. Σύντομη επισκόπηση του θεσμού της ιδιοκτησίας κα¬τά τα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ζωής, τους ιστο-ρικούς χρόνους και μέχρι σήμερα 50-64
Παρ. 7.       Κοινοκτημοσύνη - Η σοσιαλιστική διαδρομή και η
κατάρρευση της. Κοινωνικοποίηση 64-69
Παρ. 8.       Η έννοια της ιδιοκτησίας από την κοινωνική εξέλιξη 69-71
Παρ. 9. I. Η έννοια της ιδιοκτησίας ως αντικείμενοι) συνταγ¬ματικής προστασίας. Εμπράγματα δικαιώματα. II.
Αντισυνταγματικές διατάξεις 72-86
Παρ. 10.     Πνευματική, επιστημονική ιδιοκτησία 87-88
Παρ. 11.      Υποθήκη. Ενέχυρο 89-91
Παρ. 12.     Ενοχικά - περιουσιακά δικαιώματα. Ιστορική εξέλιξη.
Αντικειμενικά όρια της αποζημίωσης. Αποζημίωση
για την πρόσοδο που απωλέσθηκε 92-98
Παρ. 12Α. I. Εισαγωγή, α) Η συνταγματική προστασία της ιδιο¬κτησίας στη χώραμας. β) Ηέννοιατηςπεριουσίας. II. 1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Αν¬θρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες. Το ΕΔΔΑ, η διαδικασία και η νομολογία του. 2. Σχέση Εθνικών Συ¬νταγμάτων με την ΕΣΔΑ και τα Πρωτοκολλά της. III. 7. Το άρθρο 7 § 1 τον Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Η αποζημίωση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Άσκηση ατομικής προσφυγής. Ελληνικές και ξένες αποφάσεις του ΕΔΔΑ. 2. Οι τρεις κανόνες. Η αρχή της «δίκαιης ή εύλογης ισορροπίας». IV. Το άρθρο 1 § 2 τον ΠρΠρΠρ. V. Το άρθρο 6 § J της ΕΣΔΑ. Η αρχή της «δίκαιης δίκης». Παραβίαση τον εύλογον χρόνου. VI. Ζητήματα σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπο(ΕΔΔΑ). VII. Ζητήματα ουσιαστικά. Ι.α. Η πληρότητα της αποζη¬μίωσης, β. Η δικαστική δαπάνη. 2. Ο επανακαθορισμός της αποζημίωσης. 3. Η ιδιαίτερη αποζημίωση. 4 Αυτο-αποζημίωση. 5. Μη εκτέλεση τον σκοπούμενου έργου. Μη ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης. Συμπλη¬ρωματική αποζημίωση κατά το ΕΔΔΑ. VIII. Δικονομι¬κά ζητήματα. I. Ενιαία διαδικασία. Αρμοδιότητα δικα¬στηρίου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Αζάς. ΟλΑΠ 10-11/2004. II. Αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας του παρόδιου. IX. Προνόμια ουσιαστικά και δικονομικά 99-172
Παρ. 13. Προστασία των ενοχικών δικαιωμάτων κατά σννταγμα-τική εξαίρεση. 1. Προστασία της ιδιοκτησίας πριν από τη συντέλεση. 2. Κεφάλαια εξωτερικού) 172-179
Παρ. 14.    I. Νόμιμοι περιορισμοί της κυριότητας. Φυσικό αέριο.
II. Το άρθρο 24 Σνντ. 1975. III. Νομολογία. Περιορι¬σμοί ή στέρηση της ιδιοκτησίας 179-204
Παρ. 15.    1. Έννοια τον όρον «στέρηση της ιδιοκτησίας». 2. De
facto απαλλοτρίωση ή «οιονεί» απαλλοτρίωση 205-216
Παρ. 16. Επίταξη: I. α) Έννοια. Στέρηση χρήσης και κάρπω¬σης, β) Η επίταξη ακινήτων για τη διάνοιξη - διαπλά-τυνση οδικών αρτηριών, κόμβων, σηράγγων, αεροδρο¬μίων, εκσυγχρονισμού) σιδηροδρόμων κ.λπ. γ) Επίταξη για σχολικές μονάδες, δ) Διαφορές αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και επίταξης, ε) Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών 217-233
Παρ. 17.    Αναδασμός 234-239
Παρ. 18. Στέρηση της συνταγματικής προστασίας. Καταχρηστι¬κή άσκηση ατομικού δικαιώματος 239-245
Παρ. 19. Εθνικοποίηση - Κοινωνικοποίηση. Εξαγορά ή συμμε¬τοχή σε επιχειρήσεις 2b(>-2SA
Παρ. 20. 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ¬λοντος και η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Σχέση διατά¬ξεων 17 και 24 Συντ. και ο θεσμός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. II. Η αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. III. Οικιστικό περιβάλλον. Αντικει¬μενικά όρια της αποζημίωσης 255-274
Παρ. 21.    Θεμελιώδης ή όχι η διάταξη του Συντάγματος για την
ιδιοκτησία 274-276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ
Παρ. 22. Η συνταγματική εξέλιξη του όρου «δημόσια ωφέ¬λεια» 277-280
Παρ. 23. 1.1. Έννοια των όρων «ανάγκη» και «ωφέλεια». Ιστο¬ρική εξέλιξη. 1.2. Σύ>γχρονη διεύιρυνση της έννοιας του όρου. 1.3. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας και το κοινωνικό κράτος 281-294
Παρ. 24.      Η έννοια του όρου «δημόσια» 294-296
Παρ. 25.      Περιπτώσεις δημόσιας ωφέλειας, ο προσδιορισμός
και η διαπίστωση τους 297-303
Παρ.25Α.   I. Η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 Συντ.
2001). II. Η αντιπαροχή στο απαλλοτριούμενο ακίνη¬το. Πώληση του απαλλοτρ ιού μενού 303-309
Παρ. 26.    Δικαστικός έλεγχος της δημόσιας ωφέλειας. Λόγοι
ακύρωσης 309-322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Παρ. 27. I. Έννοια της αναγκαστικής απαλλοτρίωση ς. II. Τρό¬πος και χρόνος κήρυξης. III. Απαλλοτριώσεις νόμου 3389/2005. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού) τομέα. IV. Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των Ολυμπια¬κών Έργων και Εγκαταστάσεων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. V. Πλασματική ή έμμε¬ση κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωση ς. VI. Νο¬μικό ή πραγματικό ελάττωμα 324-342 Παρ. 28.   Αντικείμενο της απαλλοτρίωσης. Αρχή της εδαφικότη-
τας. Κινητά - Ακίνητα - Εμπράγματα δικαιώματα 342-347
Παρ. 29.   Οριζόντια και κάθετη συνιδιοκτησία 347-351
Παρ. 30.   Νομή 352
Παρ. 31.   Απαγορεύσεις 352-354
Παρ. 32. Παραμεθόριες περιοχές 354-355 Παρ. 33.   Ανεπίδεκτα απαλλοτρίωσης: Κοινόχρηστα πράγματα.
Ιδιοκτη σία Ν. Π.Δ .Δ. 356-364 Παρ. 34.   I. Οδοί Κοινοτικές ή Δημοτικές. Άρθρο 28 ν. 1337/1983.
Αναδρομική εφαρμογή του. Διάκριση οδών. II. Ιδιωτι¬κοί δρόμοι. Τροπή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε κοινό¬χρηστη, πριν και μετά τον Α Κ. Χρησικτησία 365-378 Παρ. 35.  Αιγιαλός - Παραλία 379-391 Παρ. 36.  Ναοί - Ιερές Μονές - Άγιο Όρος 391-395 Παρ. 37.   Κεφάλαια εξωτερικού (α.ν. 2687/1953) 396-397 Παρ. 38.   Αρμοδιότητα για την κήρυξη τη ς αναγκαστική ς απαλλο¬τρίωσης 398-399 Παρ. 39.  Αρμοδιότητα του Νομάρχη. Αρμοδιότητα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αρμοδιότητες Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων 399-402 Παρ. 40.   Εξαιρέσεις στον τρόπο κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Α) α) Απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. 6) Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης (ΠρΤακΑνΑ). ί) Τακτοποίηση, ii) Προσκύρωση. γ) Πρά¬ξη Εφαρμογής (ΠρΕφ). δ) Χαρακτηρισμός χώρων για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων. Β) Απαλλοτριώσεις υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 402-429 Παρ. 41.  Δημοσίευση στο ΦΕΚκαι δημοσιότητα 429-434 Παρ. 42.  Αιτιολογία της απόφασης για την κήρυξη της αναγκα¬στικής απαλλοτρίωσης 435-440 Παρ. 43.   Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
I. α) Τεχνικές προϋποθέσεις κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Κτηματολογικός πίνακας και διάγραμ¬μα. Προέγκριση χωροθέτησης του έργου. 6) Έναρξη του έργου, γ) Διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων.
II. Κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις. Διάγραμμα, ορι-ζοντιογραφίας. III. Τρόπος σύινταξης των τεχνικών στοιχείων. Ζημίες από προκαταρκτικές τεχνικές εργασίες.
IV. Κτηματογράφηση. V. Σφάλματα, ελλείψεις, ανα¬κρίβειες, διορθώσεις. Τεχνικά στοιχεία και δίκη. Αρμοδιότητα. VI. Αμοιβή τεχνικών 440-464
Παρ. 44.     Περιεχόμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Συ¬στατικά. Παραρτήματα 464-467 Παρ. 45.     Μνεία δικαιούχων 467-469 Παρ. 46.     Χρόνος κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 469-470 Παρ. 47.     Αίτηση ακύρωσης στο Στ Ε. Προθεσμία. Παρέμβαση 470-479 Παρ. 47Α.   α) Προσωρινή δικαστική προστασία. Αναστολή εκτέ¬λεσης, β) Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλο¬τρίωσης 479-487 Παρ. 48.     I. Συνταγματικές εξαιρέσεις. II. Απαλλοτρίωση κατά ζώνες. III. Μνημεία, παραδοσιακές περιοχές και στοι¬χεία, α) Εισαγωγή, β) Η αξία και ο τρόπος υπολογι¬σμού) του ακινήτου αρχαίου ή μνημείου, γ) Επέμβαση στην ιδιοκτησία μνημείων i) Απαλλοτρίωση μνημείων - Άρθρο 18 του ν. 3028/2002, ii) Στέρηση της χρήσης ακινήτου - Άρθρο 19 του ν. 3028/2002, δ) Νομολογία του ΣτΕ στο άρθρο 24 § 6 του Συντ. 488-509 Παρ. 49.     Οικιστικές περιοχές. I. Η πολεοδομική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση και η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αναγκαστική συμμετοχή ακινήτων. II. Εισφορά σε εί¬δος (γη) και εισφορά σε χρήμα. III. Πράξη εφαρμογής (άρθρο 48 ΚΒΠΝ, άρθρο 12 ν. 1337/1983). Αποζημίω¬ση. Επιτροπή προεκτίμησης. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαδικασία. Προηγούμενη καταβολή της αποζημίω¬σης. IV. Αποβολή του ιδιοκτήτη 509-520 Παρ. 50.     Νομολογιακές περιπτώσεις σε θέματα κήρυξης ανα¬γκαστικής απαλλοτρίωσης                                           520-524
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Παρ. 51.     Γενικά 526-530
Παρ. 52. I. Ανάκληση της απαλλοτρίωσης. Αυτοδίκαιη ανά¬κληση. II. Μη καταβολή της αποζημίωσης 531-544
Παρ. 53. Καθυστέρηση δικαστικού) καθορισμού της αποζημίω¬σης. Απαλλοτριώσεις μείζονος σημασίας 545-548
Παρ. 54. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης που ανακλήθηκε αυτο¬δικαίως 549-550
Παρ. 55. Αυτοδίκαιη ανάκληση εξαιτίας έλλειψης των προϋ¬ποθέσεων κήρυξης (άρθρο 2 § 2 ν.δ. 797/1971) 551
Παρ. 56.     I. Δικαστική βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης.
Αρμόδιο δικαστήριο. Διαφωνία των Ανωτάτων Δικα¬στηρίων ως προς τη δικαιοδοσία. II. Συνέπειες της ανάκλησης. III. Νομιμοπούμενοι ως διάδικοι. IV. Η αναγνώριση δικαιούχου και η ανάκληση της απαλλο¬τρίωσης 551-569 Παρ. 57.     Μεταβολές στο απαλλοτριούμενο ακίνητο 569-571 Παρ. 58.     Κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης μετά την ανάκληση 571-574 Παρ. 59.     I. Μη αυτοδίκαιη ανάκληση: α) Μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, β) Συντελεσμένης απαλλοτρίωσης. II. Διαχρονικό δίκαιο. III. Μη χρησιμοποίηση του απαλ-λοτριούμενου (ΣυντΠρ ΚΕ7Ι968, άρθρο 33 § 5 ν. 947/1979). Εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. IV. Μερικά ξένα δίκαια. V. Η ανάκληση και η νομολο¬γία του ΕΔΔΑ 574-596 Παρ. 60.     I. Αντισυνταγματικότητα κοινών διατάξεων που απα-γορεύουν την ανάκληση. II. Κατάργηση ή επιμήκυνση προθεσμιών ανάκλησης 596-604 Παρ. 61.     Μερική ανάκληση 604-605 Παρ. 62.     Συνέπειες ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.
Επιστροφή της αποζημίωσης 605-608
Παρ. 63.     Ανάκληση των απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση δο¬μικών έργων (ν.ό. 1203/1972) 608-609 Παρ. 64.     I. Ανάκληση κατά τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ¬λοτριώσεων (α.ν. 1731/1939). Ανάκληση μη συντελεσμέ¬νης απαλλοτρίωσης. II. Παλαιότερη νομολογία ανά¬κλησης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης 609-613 Παρ. 65.     Εξαιρέσεις στην ανάκληση. Ρυμοτομίες 614-621 Παρ. 66.     Προσφυγικές και αγροτικές απαλλοτριώσεις 621-624 Παρ. 67.     I. Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης κατά το προϊσχύσαν δίκαιο του ΚΑ Α Α (β. δ. 30.4.1953). II. Πα¬λαιότερη νομολογία για ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης 624-632 Παρ. 68.     Τρόπος ανάκλησης. Νομιμοποιούμενοι στην ανάκλη¬ση. Αρμόδιο δικαστήριο                                               632-634 Παρ. 69.     Αποζημίωση στην περίπτωση ανάκλησης της απαλλο¬τρίωσης                                                                     634-636 Παρ. 69Α: Παλαιότερη νομολογία για την αναστολή προθεσμιών
ανάκλη ση ς τη ς απαλλοτρίωση ς δυνάμει δικαιοστασίου 636

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Παρ. 70.     Η έννοια τη ς πλήρους αποζημίωσης. «Μείζων» διάταξη 638-647 Παρ. 70Α.  Η πληρότητα της αποζημίωσης κατά το ΕΔΔΑ 647-649 Παρ. 71.     Η θεωρία της «αντικατάστασης» του πράγματος 649-653 Παρ. 72.     Η «προηγούμενη» αποζημίωση 654-656 Παρ. 73.     Μεταστροφή της νομολογίας του ΑΠ ως προς την έν-νοια του όρου «πλήρης αποζημίωση». Επανακαθορι¬σμός της αποζημίωσης 657-662 Παρ. 74.     Η λειτουργία της δραχμής στη διαδικασία της ανα¬γκαστικής απαλλοτρίωσης. Η μέθοδος μέτρησης της αξίας 663-665 Παρ. 75.     Η αποζημίωση σε άλλα κράτη 666-670 Παρ. 76.     De lege ferenda. I. Απόψεις για το ουσιαστικό περιεχό¬μενο της αποζημίωσης. Π. Κοινωνική αποζημίωση 671-676 Παρ. 77.     Συστατικά και παραρτήματα 676-683 Παρ. 77Α.  Αποζημίωση οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας 684 Παρ. 77Β.   Παραλείψεις και ανακρίβειες κτηματολογικών στοι¬χείων και η αρμοδιότητα του δικαστηρίου για τον κα¬θορισμό της αποζημίωσης 684-687 Παρ. 78.     Δεδικασμένο προσωρινό και οριστικό. Τελεσίδικη δι¬καστική κρίση. Προσωρινή και οριστική συντέλεση 688-692 Παρ. 79.      Η πληρότητα της αποζημίωσης και το δεδικασμένο 692-698 Παρ. 80.     Ανατροπή ή κατάργηση του δεδικασμένου μετά από
αναψηλάφηση ή αναίρεση 698-699 Παρ. 81.      1. Είδος της αποζημίωσης (χρηματική, εξαιρέσεις,
αναδασμός). Π. Μεταφορά συντελεστή δόμησης 700-711 Παρ. 82.      Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης. Υποτίμηση,
ανατίμηση του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε 711-718 Παρ. 83.      I. Κρίσιμος ή σκοπητέος χρόνος. Χρόνος πρώτης συ¬ζήτησης. II. Αναθεώρηση Συντ. 2001. Κρίσιμος χρό¬νος αυτός της συζήτησης στο Εφετείο 718-730 Παρ. 84.      I. Ιδιαίτερη αποζημίωση. Μείωση της αξίας του τμή¬ματος του ακινήτου που δεν περιλαμβάνεται στην απαλλοτρίωση. Γενικά. Πολεοδομικές και εκτός ρυ¬μοτομικού) σχεδίου απαλλοτριώσεις. II. Επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου 730-745 Παρ. 85.      Επαύξηση της αξίας του υπόλοιπου τμήματος. Συμ¬ψηφισμός κέρδους (ωφέλειας) και ζημίας 746-750
Παρ. 86.      Επικαρπία (usus fructus). Ψιλή κυριότητα (proprictas
mida) 750-753
Παρ. 87. I. Περιορισμοί (φαλκιδεύσεις) της αποζημίωσης. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Ιδιαίτερη αποζημίωση. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος στην ανάκληση της απαλλο¬τρίωσης. Ειδικό τέλος εποικισμού. Προσαύξηση. Εισφο¬ρά (άρθρο 37 § γ' IB ν. 3033/1954). II. Ατέλεια της διαδι¬κασίας. Χαρτόσημο. Ιδιαίτερη αποζημίωση (άρθρο 13 § 4 ν.δ. 797/1971) 754-759
Παρ. 88. I. Αμοιβή δικηγόρου - Διανεμητικοί Λογαριασμοί Δι¬κηγόρων (Κοινά Ταμεία). Δικαστική δαπάνη. II. Ζη-τήματα συνταγματικότητας. III. Προσδιορισμός της δικαστικής δαπάνης. Αμοιβή δικηγόρου. IV. Νομικά Πρόσωπα. Οργανισμοί. Δήμοι και Κοινότητες. V. Κα¬τάσχεση σε χείρας τρίτου. Αναγγελία εκχώρησης απαίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. VI. Ολυμπιακά Έργα 759-781
Παρ. 89.      Δαπάνη πραγματογνωμοσύνης 781-786
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
Παρ. 90.      Στοιχεία προδικασίας 787-789 Παρ. 91.      Έκθεση προεκτίμησης. Περιπτώσεις παράλειψης της 790-793 Παρ. 92.      Συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής 793-794 Παρ. 93.      Σύινταξη έκθεσης Εκτιμητικής Επιτροπής 795-797 Παρ. 94.      Παραλείψεις και σφάλματα της έκθεσης της Εκτιμητι¬κής Επιτροπής. Αναιτιολόγητο αυτής. Άκυρη συγκρό¬τηση της Επιτροπής 798-801 Παρ. 95.      Αμοιβές και δαπάνες της Επιτροπής 801 Παρ. 96.      Προδικασία Υποθηκοφυλακείου 801-805 Παρ. 97.      Προδικασία στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις 805-806 Παρ. 98.      I. Εισαγωγή. Πολεοδομικές απαλλοτριώσεις Πράξη τακτοποίησης   και   αναλογισμού   αποζημίωσης (ΠρΤακΑνΑ). Πράξη Εφαρμογής (ΠρΕφ). Π. Τακτο¬ποίηση-Π ροσκύρωση. III. Προϋποθέσεις τακτοποίη¬σης και προσκύρωσης. IV. Επίκοινο οικόπεδο. V. Προ-σκι>ρωση κατ αργού)μεν ου κοινόχρηστοι) χώρου.VI. Άρθρο 25 ν. 1337/1983. Άρθρο 24 ν. 1577/1985 (ΤΟΚ). Άρθρο 5 § 8 ν. 2052/1992. VII. Αναλογισμός της απο¬ζημίωσης.  Τεχνικά ζητήματα. VIII.  Ένσταση στον Νομάρμάρχη.Προσφυγή στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Παρέμβαση 807-834

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΟΙ - ΟΜΟΔΙΚΙΑ
Παρ. 99.          Διάδικοι στις δίκες απαλλοτριώσεων. Γενικό. 836-840 Παρ. 100.        I. Υπόχρεος πληρωμής ή βεβαρημένος της αποζη¬μίωσης. Υπόχρεος παρόδιος ωφελούμενος ιδιοκτή¬της. Υπόχρεος εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. II. Ν.δ. 632/1970. Επίσπευση ρυμοτομικών απαλλοτριώσε¬ων από το Δημόσιο. Υπόχρεο αποζημίωσης το Δη¬μόσιο. Ειδικές περιπτώσεις επίσπευσης. III. Απαλ¬λοτριώσεις ΟΣΕ (ΣΕΚ) 840-857 Παρ. 101.        Πολεοδομικές απαλλοτριώσεις 858-859 Παρ. 102.        Ο νπερού η απαλλοτρίωση 860 Παρ. 103.        Εμπράγματος δικαιούχος της αποζημίωσης 861-864 Παρ. 104.        Προσωρινοί κληρούγοι 864-865 Παρ. 105.        Κοινόχρηστες κοινοτικές εκτάσεις 866-868 Παρ. 106.        Διάδικοι από ενοχική σύμβαση: α) Εκχώρηση, β)
Αναδοχή χρέους, γ) Αγοραστής με προσύμφωνο 868-872 Παρ. 107.        Ανώμαλες δικαιοπραξίες 872-873 Παρ. 108.        Δανειστές 873 Παρ. 109.        Νομέας 874-875 Παρ. 110.        Παρέμβαση 875-878 Παρ. 111.        Πλαγιαστική νομιμοποίηση 879-881 Παρ. 112.        Γενικά 881-886 Παρ. 113Α.      Μορφές και πρόσωπα ομοδικίας στην απαλλο¬τρίωση 887-889 Παρ. 113Β.      Ερμηνευτικά ζητήματα στην ομοδικία της απαλ¬λοτρίωσης. Ενδιαφερόμενοι διάδικοι. Έφεση 889-892 Παρ. 113Γ.      Ομοδικία δικαιούχων αποζημίωσης 892-894 Παρ. 113Δ.     Ομοδικία υπόχρεων αποζημίωσης 895-898 Παρ. 113Ε.     Ομοδικία μεταξύ) «υπερούι» η απαλλοτρίωση και υπόχρεου αποζημίωσης. Πολεοδομικές απαλλο¬τριώσεις (ρυμοτομίες) 898-903 Παρ. 113ΣΤ.   Ομοδικία στη δίκη αναγνώρισης δικαιού>χων 904-905 Παρ. 113Ζ.     Ομοδικία στην ανάκληση της απαλλοτρίωσης.
Ομοδικία μεταξύ υπόχρεου και υπερού). Ομοδικία
στην αυτοδίκαιη ανάκληση στις ρυμοτομίες 905-910
Παρ. 113Η. Ομοδικία στην ακυρωτική διαδικασία του Στ Ε 910-911 Παρ. 114.       Εκπροσώπηση Δημοσίου. Αρμοδιότητες Νομάρχη.
Ταμείο Εθνική ς Ά μυνας (ΤΕΘΑ ) 911-914
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΔΙΚΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α Γενικά
Παρ. 775.     /. Αικαιοόοσία τακτικών (πολιτικών) δικαστηρίων.
II. Αλλαγή της δικαιοδοσίας 917-922
Παρ. 116. α) Η δίκη καθορισμού της αποζημίωσης. Ανεπίτρε¬πτο ταυτόχρονης αναγνώρισης δικαιούχων ή κατα-ψήφισης αποζημίωσης. Αλλαγή της νομοθεσίας και νομολογίας. Εξαιρέσεις, β) Αποδοχή αντικειμενικού)
προσδιορισμού ως οριστικής τιμής μονάδας 922-925
Παρ. 117. Η δίκη της αποζημίωσης κατά το ν.δ. 797/1971. I. Γε¬νικά. II. Ατέλεια 926-927
77αρ. 778.     I. Ικανότητα παράστασης. Πληρεξουσιότητα. II.
Διακοπή της δίκης 927-933
Παρ. 119.     Δικαστικές διακοπές 933-936
Παρ. 120. Απευθείας προσδιορισμός της οριστικής αποζημίω¬σης και η αίτηση προσωρινού προσδιορισμού της
αποζημίωσης 936-938
Β' Προσωρινή αποζημίωση κατά το ν.δ. 797/1971
Παρ. 121. Έννοια τον «επείγοντος» 939-940 77αρ. 722. Αρμόδιο δικαστήριο 941 Παρ. 123. Διαδικασία. Δικονομικά συστήματα 942-944 Παρ. 124. Αίτηση 944-947 Παρ. 125. Νομική φύση της αίτησης (προσφυγής) προσδιορι¬σμού της αποζημίωσης. Actio in rem scripta 947-950 Παρ. 126. I. Δικάσιμος. Κλήτευση. II. Κατεπείγουσες απαλλο¬τριώσεις 950-955 Παρ. 127. Παρέμβαση 956-958 Παρ. 128. Αναβολή 958-960 Παρ. 129. I. Συζήτηση. II. Δικονομικά συστήματα. III. Επανά¬ληψη συζήτησης 960-968 Παρ. 130. Έγγραφες προτάσεις. Αντίκρουση 968-969 Παρ. 131. Αποδεικτικά μέσα. Γενικά 970-971 Παρ. 132. Εξέταση των διαδίκων 971-972 Παρ. 133. Έγγραφα 972-974 77αρ. 134. Μάρτυρες - Ένορκες βεβαιώσεις 974-976 77αρ. 735. Αυτοψία 977 77αρ. 756. Ομολογία 978 77αρ. 737. Εκτίμηση των αποδείξεων 979-980 77αρ. 738.     Απόφαση. Ένδικα μέσα          " 980-983
Γ Οριστική αποζημίωση κατά το ν. 2882/2001 (ν.δ. 797/1971)
Παρ. 139.     Αρμόδιο δικαστήριο 983-984
Παρ. 140.     Αίτηση - Προτάσεις 984-988
Παρ. 141.     Προθεσμία 989-994
Παρ. 142.     Αντιπροσφυγή - Ανταίτηση 995-998
Παρ. 143. Διαδικασία. Κλήτευση μετά την προδικαστική 999-1003 Παρ. 144.     Διάγνωση της πραγματικής αξίας. Αποδεικτικά μέσα    1003-1005
Παρ. 145.     Πραγματογνωμοσύνη.  Γνωμοδοτήσεις  (άρθρο 368
ΚΠολΔ) 1005-1010
Παρ. 146.     Μεταβολή προσωρινής αποζημίωσης 1011
Παρ. 147.     Ένδικα μέσα. Αναίρεση 1012-1017
Παρ. 148.     Νομολογία σχετική με τους λόγους αναίρεσης 1017-1022
Δ'Προσωρινή αποζημίωση κατά τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (α.ν. 1731/1939, άρθρο 7 ν.δ. 3979/1959)
Παρ. 149. Αρμόδιο δικαστήριο. Ένδικα μέσα. Διαδικασία. Αυ¬τοψία 1022
Παρ. 150.      Παρέμβαση κατά το άρθρο 15 του ΚωδΑνΑπαλλ
(α.ν. 1731/1939) 1023
Παρ. 151.      Κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις. Προσωρινή διάταξη 1023
Ε' Οριστική αποζημίωση κατά τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ¬λοτριώσεων (α.ν. 1731/1939)
Παρ. 152.      Αρμόδιο δικαστήριο. Προθεσμία 1023
Παρ. 153.      Διαδικασία. Μάρτυρες - Αυτοψία - Πραγματογνωμοσύνη 1023
Παρ. 154. Αντιπροσφυγή 1023 Παρ. 155.      Ένδικα μέσα                                                        1024-1026
Παρ. 156.      Συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης 1026
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ -ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Ν. 653/1977) Ζητήματα σε σχέση με το άρθρο 4α, άρθρο 17 §§ 2, 4, άρθρο 20 §§ 1, 2, άρθρο 78 § 4 Συντ.
Παρ. 157. Εισαγωγή. Διατάξεις νόμων για τη διάνοιξη δρόμων εκτός ρυμοτομικού σχεδίου (άρθρα 1 και 2 ν. 653/1977, άρθρο 62 §§ 9 και 10 ν. 947/1979, π.δ. 929/1979). Το άρθρο 13 § 4 του ν. 2882/2001 (άρθρο 13 § 4 του ν.δ. 797/1971). Νεότερες διατάξεις. Άρθρο 33 του ν. 2971/2001 1028-1037
Παρ. 158.      Τρόπος συμμετοχής στα δημόσια βάρη. Οι όροι «δη¬μόσια ωφέλεια» και «ωφελούμενος παρόδιος» 1038-1043 Παρ. 159.     α) Η αντίθεση του άρθρου 1 ν. 653/1977με τις διατά¬ξεις των άρθρων 17 §§ 2 και 4 και 78 § 4 του Συντ. Ανεπίτρεπτη η κατάληψη πριν από την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης. Η ιδιαίτερη αποζημίωση για τη μείωση της αξίας τον εκτός απαλλοτρίωσης τμήματος, β) Το Αγγλικό και το Γαλλικό Δίκαιο 1044-1050 Παρ. 160.     α) Αμάχητο νομικό πλάσμα ή νόμιμο (μαχητό) τεκ¬μήριο, η κατά νομοθετική πρόβλεψη «ωφέλεια» του παρόδιου ιδιοκτήτη κατά το άρθρο 1 ν. 653/1977. β) Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης για τα δικαιώματα του ανθρώπου 1051-1053 Παρ. 161.     Η αρχή της ισότητας, ο ν. 653/1977 και οι έννοιες «ωφελούμενος» και «παρόδιος». Η αρχή της αναλο¬γικότητας 1053-1055 Παρ. 162.      Το π.ό. 929/1979 και ο τρόπος συντέλεσης της απαλ¬λοτρίωσης κατά το ν. 653/1977. Παραβίαση των δια¬τάξεων του άρθρον 17 §§ 2 και 4 Συντ. Τα ατομικά δι¬καιώματα από το άρθρο 20 §§ 1 και 2 Συντ. για την παροχή έννομης δικαστικής προστασίας και προη¬γούμενης ακρόασης 1055-1060 Παρ. 163.      Ο ανισόπεδος κόμβος (υπερυψωμένη γέφυρα-αερο-
γέφυρα) και ο ν. 653/1977 1061-1065
Παρ. 164. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης, το αρμόδιο δικαστήριο για την αντισυνταγματικότητα και τα ζητήματα της αυτο αποζημίωση ς του άρθρου 1 ν. 653/1977 και του π.ό. 929/1979 1065
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ
Παρ. 165. Έννοια, τρόπος και χρόνος συντέλεσης 1068-1076
Παρ. 166.        Δημοσίευση στο Φ ΕΚ 1076-1079 Παρ. 167.        I. Επανακαθορισμός της αποζημίωσης. II. Η προ¬βληματική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Δ ιαφωνία για την έννοια συνταγματικής διάταξης 1079-1086 Παρ. 167Α.      Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και η περίοδος
Κατοχής 1086-1090 Παρ. 168.        I. Πρακτική συνέπεια της μεταστροφής της νομολο¬γίας του ΑΠ. II. Τρόπος αντιμετώπισης της ενόεχό-

μενης ακυρότητας επανειλημμένων επανακαθορι¬σμών της αποζημίωσης. Α. α) Επανακαθορισμός της προσωρινής αποζημίωσης. Δεδικασμένο. β) Επανα¬καθορισμός της οριστικής αποζημίωσης. Β. Κατα¬χρηστική άσκηση δικαιώματος. Άρθρο 281 Α Κ, άρθρο 25 § 3 Σνντ. Η τριτενέργεια τον ατομικοί) δι¬καιώματος 1091-1099 Παρ. 169.      Εύλογος χρόνος 1099-1102 Παρ. 170.       Ουσιώδης μεταβολή 1103-1105 Παρ. 171.      1. Μεταγραφή. II. Εθνικό Κτηματολόγιο 1105-1110 Παρ. 172.       1. Κλήτευση των δικαιούχων. «Εικαζόμενος» ή «φερό¬μενος» δικαιούχος. Δ ικαιώματα του πραγματικού δι¬καιούχου που δεν έχει κλητενθεί και δεν έχει παρέμβει στη δίκη. II. Ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώ¬σεων Ακινήτων (ν. 2882/2001) 1110-1116 Παρ. 173.      Συνέπειες της συντέλεσης. Πρωτότυπη κυριότητα.
Τροπή του εμπράγματου δικαιώματος σε ενοχική αξίωση. Κτήση της νομής 1117-1119
Παρ. 174.     I. Αποβολή του ιδιοκτήτη. Αρμόδιο δικαστήριο.
Διαδικασία. II. Αναγκαστική απαλλοτρίωση και μί¬σθωση 1119-1129 Παρ. 175.     Έναρξη παραγραφής 1129 Παρ. 176.     Συναίνεση σε κατάληψη. Καταχρηστική άσκηση δι¬καιώματος                                                            1130-1132 Παρ. 177.     Μερική ή με όρο κατάθεση της αποζημίωσης              1132-1136 Παρ. 178.     Αποζημίωση λόγω παράνομης κατάληψης. Αποζη¬μίωση για την απωλεσθείσα πρόσοδο. Καταστροφή ή ουσιώδης χειροτέρευση του ακινήτου                      1137-1142 Παρ. 179.     Ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής κατ' αυτού) που κατέλαβε παράνομα το ακίνητο. Αρμόδιο δικαστή¬ριο. Αρμοδιότητα Εισαγγελέα Πρωτοδικών                1142-1144 Παρ. 180.     I. Προσφυγικές απαλλοτριώσεις κατά παρέκκλιση.
Σύμπτωση κήρυξης ή κατάληψης με τη συντέλεση. II. Η έννοια της κατάληψης. Αντισυνταγματική η αναδρομική εφαρμογή διάταξης για την έννοια της κατάληψης. Συντέλεση χωρίς την καταβολή αποζη¬μίωσης. Μη πλήρης αποζημίωση (άρθρο 119 Συντ. 1927, άρθρο 104 Συντ. 1952, άρθρο 133 Σνντ. 1968, άρθρο 117 §§ 1, 2 Σνντ. 1975). 111. Εξαιρέσεις από το άρθρο 119 Συντ. 1927 1144-1160
Παρ. 181.     Συντακτικές Πράξεις Ζ71967, Κ71968 και ΚΕ71968       1160-1161
Παρ. 182.     Συντέλεση σε πολεοδομικές απαλλοτριώσεις (ρυμο¬τομίες - προσκυρώσεις) 1161-1167 Παρ. 183.     I. Τμηματική εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και μερική συντέλεση της απαλλοτρίωσης. 11. Η μερι¬κή καταβολή και η αυτοδίκαιη ανάκληση. III. Π ερ¬μηνεία των κοινών διατάξεων. Καταβολή της αποζη¬μίωσης από τρίτο για λογαριασμό του υπόχρεου. Κα¬τάθεση της αποζημίωσης από Δήμο ή Κοινότητα. IV. Διοίκηση αλλότριων.  V. Αδικαιολόγητος πλουτι¬σμός (άρθρο 904 Α Κ). VI. Ν.δ. 632/1970 1168-1176 Παρ. 184.     Συμψηφισμός της αποζημίωσης. Αυτοαποζημίωση      1177-1183 Παρ. 185.     Δόμηση σε ρυμοτομούιμενα (ν. 5269/1931) 1184 Παρ. 186.     Αναποζημίωτο σε περίπτωση έγκρισης ιδιωτικής ρυ¬μοτομίας (άρθρο 1 ν.δ. 690/1948)                               1184-1187 Παρ. 187.    Δεδικασμένο στη δίκη καθορισμού της αποζημίωσης.
Συντέλεση και δεδικασμένο 1188-1196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Παρ. 188.      1. Γενικά για την αναγνώριση των όικαιούιχων. 2.
Δικαστική διαδικασία αναγνώρισης 1198-1206
Παρ. 189.      Κτη ματογ ράφη ση 1206
Παρ. 190.      Παραμέληση των προθεσμιών της κτη ματογ ράφη -
σης. Παροχή έννομης δικαστικής προστασίας 1206
Παρ. 191.      Αγωγή κατά του Δημοσίου 1206
Παρ. 192.      Τρόπος και διαδικασία κτηματογράφησης 1207
Παρ. 193. I. Πιστοποιητικό ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δη¬μοσίου ή του Εκκλησιαστικού Ταμείου. Άρθρο 32 ν. 1473/1983. II. Καθεστώς του ΚωδΑνΑπαλλ (α.ν. 1731/1939), ν.δ. 3979/1959. ΠΙ. Βακούφικα. Δημόσιες γαίες. Βοσκήσιμες γαίες. Χριστιανικές Κοινότητες επί Τουρκοκρατίας 1207-121.6
Παρ. 194.      Δαπάνη κτηματογράφησης 1216
Παρ. 195.      Η δίκη της αναγνώρισης. Αρμόδιο δικαστήριο. Ενι¬αία απόφαση .      1216-1219 Παρ. 196.      Προσδιορισμός της αποζημίωσης και αναγνώριση
των δικαιούχων με την ίδια απόφαση 1219
Παρ. 197. Νομιμοποιούμενοι σε αναγνώριση. Κληρονομική δια¬δοχή και φορολογία. Νομέας. Φόρος υπερτιμήματος. Απαλλοτρίωση ακινήτου μοναχού 1219-1227
Παρ. 198. Διαδικασία. Αποδεικτικά μέσα. Τίτλοι. Πιστοποιητι¬κά Υποθηκοφυλακείου 1227-1233
Παρ. 199.     Αναγνώριση κατά την τακτική διαδικασία 1233-1234
Παρ. 200.     Ενοχική αξίωση κατ' αυτού που αναγνωρίστηκε ως
δικαιούχος. Αδυναμία παροχής 1234-1238
Παρ. 201. α) Ένδικα μέσα. β) Ανάκληση, γ) Διόρθωση και ερ¬μηνεία της απόφασης, δ) Τριτανακοπή, ε) Δεδικα¬σμένο. Έκταση και συστατικά. Υποκειμενικά και
αντικειμενικά όρια. Ιδιαίτερη αποζημίωση 1239-1252
Παρ. 202. Ταυτόχρονος καθορισμός της αποζημίωσης, αναγνώ¬ρισης δικαιούχων και αγωγή καταψήφισης της απο-ζημίωσης 1252-1253
Παρ. 203. Αναγνώριση δικαιούχων σε ειδικές περιπτώσεις, α) Απαλλοτριώσεις κατά την αγροτική νομοθεσία - Ορι-στική διανομή. β) Περιπτώσεις πολεοδομικών απαλλο¬τριώσεων, γ) Διοικητική αναγνώριση 1254-1257
Παρ. 204.     Ποινικές και πειθαρχικές παραβάσεις 1257-1258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Παρ. 205.     Δημόσια κατάθεση (παρακατάθεση) και καταβολή
της αποζημίωσης 1260-1266
Παρ. 206.     Αρμόδια αρχή για την κατάχθεση της αποζημίωσης.
Τρόπος κατάθεσης 1266-1269
Παρ. 207.     Αρμόδιο κατά τόπο Ταμείο 1269-1272
Παρ. 208.     Βραδύτη τα εξόφλη ση ς τη ς αποζημίωση ς από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δ ονείων 1273-1276
Παρ. 209. Σχέση καταθέτη (υπόχρεου αποζημίωσης) και Τα¬μείου 1277-1280
Παρ. 210. I. α) Σχέση Ταμείου και δανειστή (καθού) η απαλλο¬τρίωση), β) Το άτοκο της αποζημίωσης. II. Διαδικα¬σία του άρθρου 8 § 3 ν. 2882/2001 (άρθρο 8 § 4 ν.δ. 797/1971) στο Μονομελές Πρωτοδικείο. III. Αντίθε¬τες αναγνωριστικές αποφάσεις δικαιούχων αποζη¬μίωσης και η θέση του Ταμ.Π.Δ. ■ 1280-1287
Παρ. 211. Ανέλεγκτο της αναγνωριστικής απόφασης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η γνμδ του
Ν.Σ. Κ. με αριθμό 33/1974 1288-1292
Παρ. 212. Πληρωμή αποζημίωσης ενυπόθηκου ή κατασχεμέ¬νου απαλλοτρ ιού μενού ακινήτου. I. Ενυπόθηκο ακί-νητο. Άρθρο 1288 Α Κ. II. Κατασχεμένο ακίνητο 1292-1301
Παρ. 213.     Τελεσίδικη απόφαση καθορισμού για την είσπραξη
της αποζημίωσης 1301-1302
Παρ. 214. Παροχή εγγύησης. Αρμόδιο δικαστήριο. Αντισυ¬νταγματικότητα 1302-1305
Παρ. 215.     Σχέση οφειλέτη (καταθέτη) και δανειστή (καθού η
απαλλοτρίωση) 1305-1306
Παρ. 216.     Αποζημίωση για καθυστέρηση της συντέλεσης 1306
Παρ. 217. I. Καταψηφιστική αγωγή αποζημίωσης. Συνένωση με αίτημα αναγνώρισης όικαιούιχων. Π. Τόκοι. III. Δικαστικό ένσημο, συναφή τέλη, τέλος απογράφου, δικαστική δαπάνη. IV. Διαταγή πληρωμής. V. Επι¬στροφή διαφοράς οριστικής αποζημίωσης 1307-1321
Παρ. 218. Μεταβίβαση του βεβαρημένου με αποζημίωση ρυμο¬τομίας ακινήτου. Αγωγή του υπόχρεου αποζημίωσης
(αγοραστή) κατά τον δικαιοπαρόχου του (πωλητή) 1321-1325
ΚΕ


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 17:19

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ N.Ο.Κ. 2013 NEOΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΣ  N.Ο.Κ.  2013      NEOΣ     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
€65.00
Ζητήματα του Δικαίου της Παραγραφής
Ζητήματα του Δικαίου της Παραγραφής
€80.00
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
€60.00
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
€60.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ