You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Εργατικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Αναγκαστική Εκτέλεση. Θεωρία - Νομολογία - Πράξη, δεύτερη έκδοσηΚώδικας Ποινικής Δικονομίας, ενημερωμένος έως 31.12.2010

Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις

Τιμή: €135.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ημ/νία κυκλοφορίας: 10/06/2011 Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ISBN: 978-960-15-2467-2 Σελίδες:1396 Περίληψη Μια συστηματική, πλήρης και σε βάθος επεξεργασία και ανάλυση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας και τη νεότερη νομολογία. Για κάθε επιμέρους ζήτημα η παρουσίαση και ανάλυση των νομολογιακών θέσεων συνοδεύεται με την απαραίτητη θεωρητική θεμελίωση αλλά και την άσκηση κριτικής από τον συγγραφέα, όπου τούτο κρίθηκε σκόπιμο. Επίσης, εκτός από τα ουσιαστικού δικαίου ζητήματα, αντιμετωπίζονται και δικονομικού δικαίου ζητήματα που έχουν ιδιαίτερα απασχολήσει την πράξη. Πρόκειται για ένα βοήθημα απαραίτητο για τον εφαρμοστή του δικαίου, τον ερευνητή αλλά και για κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να γνωρίσει το εργατικό δίκαιο, όχι μόνο όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά, ενόψει της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του δικαστή στην διάπλαση και εξέλιξή του.

Πατήστε εδω για να κατεβάσετε το αρχείο με τα περιεχόμενα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το εργατικό δίκαιο, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνά¬ει μια φάση εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων. Και στη Χώρα μας είχαμε πρό¬σφατα μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας. Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην απαίτηση για ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, η οποία, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, εμφανίζεται ολοένα εντονότερη, ενώ άλλες, στο όνομα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και αύξησης της απασχόλησης, επιφέρουν απομείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανατρέποντας βασικούς κανόνες της παραδοσιακής εργατι¬κής νομοθεσίας. Όλες βέβαια οι μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα μας, με συνέπεια και οι μεταρρυθμίσεις αυτές που στοχεύουν στην προώθηση των νέων, ευέλι¬κτων μορφών απασχόλησης να χαρακτηρίζονται από ενίσχυση της ευελιξί¬ας και υποχώρηση της ασφάλειας. Έτσι σημειώνεται μια απόκλιση από την ακολουθούμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική σύζευξης της ευελιξίας με την ασφάλεια, η οποία φοβόμαστε ότι στο εγγύς μέλλον θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, με συνέπεια τη μείωση της προστασίας των εργαζομένων α¬πέναντι στους νέους κινδύνους που φέρνουν οι νέες μορφές απασχόλησης.
Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και η νομολογιακή εξέλιξη στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου, στην οποία, εκτός από τη νομολογία, αξιοποιήθηκε και η νεότερη βιβλιο¬γραφία. Και στην έκδοση αυτή, επιδιώξαμε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα της νομολογίας που έχει διαμορφωθεί για κάθε επιμέρους ζήτημα. Η ανα¬φορά στη νομολογία συνοδεύεται από την απαραίτητη θεωρητική θεμελί¬ωση αλλά και από την άσκηση κριτικής, όπου τούτο κρίθηκε σκόπιμο, επι¬διώκοντας μέσα από τον κριτικό έλεγχο του νομολογιακού δικαίου το γό¬νιμο επιστημονικό διάλογο μεταξύ θεωρίας και πράξης. Επίσης, σε κάθε ενότητα αντιμετωπίζονται παράλληλα με τα ουσιαστικού δικαίου και ορι¬σμένα δικονομικού δικαίου ζητήματα, εκτιμώντας ότι αυτό θα φανεί χρή¬σιμο για τον εφαρμοστή του δικαίου.
Τον εκδοτικό οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή για την όλη επιμέλεια της έκδοσης.
Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2011
Δ.Ζερδελής
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τα παρακάτω έργα παραπέμπονται με το όνομα του συγγραφέα και το τίτλο του έργου είτε πλήρη είτε συντετμημένο.
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑγαλΜπουλος, Χρίστος: Εργατικόν Δίκαιον, Σχέσις Εργασίας, 1958. Γκούτος, Χαρίλαος: Εργατικό Δίκαιο, 1999.
Γκούτος, Χαρίλαος / Λεβέντης, Γεώργιος / Ταμπάκης, Αντώνιος: Εργατική Νομο¬θεσία τόμ. Β', 7η έκδ., 1988. Ζερδελής, Δημήτριος: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 1999.
Ζερδελής, Δημήτριος: Το Δίκαιο της Καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης ερ¬γασίας, 2002.
Ζερδελής, Δημήτριος: Καταχρηστικοί όροι εργασίας, 2005.
Καποδίστριας, Ιωάννης: Ερμηνεία του Αστικού Κωδικός (ΕρμΑΚ), άρθρα 648 -680.
Καρακατσάνης, Αλέξανδρος: Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 1988. Καρακατσάνης, Αλέξανδρος / Γαρδίκας, Σταύρος: Ατομικό Εργατικό Δίκαιο (5η έκδ.), 1995.
Κουκιάδης, Ιωάννης: Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δί¬καιο της Ευελιξίας της Εργασίας, 2011.
Κουκιάδης, Ιωάννης: Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τόμ. 1, 1997.
Κουκιάδης, Ιωάννης: Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τόμ. 2, 1999.
Λεβέντης, Γεώργιος: Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2007.
Λεβέντης, Γεώργιος: Η μεταβολή των όρων της συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, 1990.
Λεβέντης, Γεώργιος: Εργατική Νομοθεσία, τόμ. Α, Συνδικαλιστικό Δίκαιο - Απερ¬γία (Ερμηνεία κατ' άρθρο του ν. 1264/1982 με τις μεταγενέστερες τροποποιή¬σεις του), 1986.
Ληξιουριώτης Ιωάννης, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 2010.
Ντάσιος, Λεωνίδας: Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο, τόμ. Α/Ι, έκδ. 5η, 1999, τόμ.
Β/Ι, 1983, τόμ. Β/Π, 1984. Σιμωνέτος, Γεώργιος: Δώδεκα Μελέται Αστικού και Εργατικού Δικαίου, 1948 -
1950.
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Arbeitrecht Kommentar (Henssler, Martin / Willemsen, Heinz Josef / Kalb, Heinz-
Jiirgen (Hrsg.)), 2004. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht {Dieterich, Thomas / Muller-Gloge, Rudi /
Preis, Ulrich/ Schaub, Gunter (Hrsg.)) (4η έκδ.), 2004 Gamillscheg, Franz: Arbeitsrecht I (8η έκδ.), 2000.
Hanau, Peter / Preis, Ulrich: Der Arbeitsvertrag, Praxis - Kommentar - Muster. Hromadka, Wolfgang / Maschmann, Frank: Arbeitsrecht 1- Individualarbeitsrecht, 1998.
Munchener Handbuch zum Arbeitsrecht: Munchener Handbuch zum Arbeitsrecht,
Bd. 1 : Individualarbeitsrecht I, 2000, Bd. 2: Individualarbeitsrecht II, 2000,
Bd. 3 : Kollektives Arbeitsrecht, 2000. Munchener Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch: Munchener Kommentar
zum Biirgerlichen Gesetzbuch, Bd. 1: Allgemeiner Teil, 3η έκδ., 1993, Bd. 3 :
Schuldrecht- Besonderer Teil, 3η έκδ., 1988. Preis, Ulrich (Hrsg.): Der Arbeitsvertrag, 2005.
Preis, Ulrich: Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, 1993.
Schaub, Gunter: Arbeitsrechtshandbuch, 7η έκδ., 1992.
Zollner, Wolfgang / Loritz, Karl - Georg: Arbeitsrecht, 5η έκδ.,1998.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας........................................................... 1
I. Έννοια.................................................................................................. 3
II. Οι θεωρίες για την εξάρτηση - Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτη¬σης ....................................................................................................... 5
III. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης από τα μέρη..................................... 12
IV. Η νομολογία......................................................................................... 13
V. Κριτική................................................................................................. 16
VI. Ο μισθωτός ως «τύπος»....................................................................... 18
VII. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος................................................................ 25
VIII. Τεκμήρια εξαρτημένης εργασίας....................................................... 27
IX. Οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοι.................................. 34
§ 2 Διάκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από συγγενείς συμβά¬σεις ............................................................................................................. 39
I. Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών...................................................... 39
II. Σύμβαση έργου.................................................................................... 39
III. Σύμβαση προσωπικής εταιρίας............................................................ 44
§ 3 Σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ συζύγων ή προσώπων που τε¬λούν σε ελεύθερη συμβίωση..................................................................... 47
I. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ συζύγων............................... 48
II. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ προσώπων που τελούν σε ελεύθερη συμβίωση............................................................................. 49
§ 4 Κατηγορίες εργαζομένων.......................................................................... 51
I. Γενικά για τη διάκριση των εργαζομένων σε κατηγορίες.................... 51
II. Υπάλληλοι και εργάτες........................................................................ 54
1. Η σημασία της διάκρισης................................................................. 56
2. Τα κριτήρια διάκρισης..................................................................... 58
α) Το ουσιαστικό κριτήριο............................................................. 58
β) Το τυπικό κριτήριο..................................................................... 61
III. Διευθύνοντες υπάλληλοι...................................................................... 62
1. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι ως ιδιαίτερη κατηγορία....................... 63
2. Έννοια............................................................................................. 64
3. Συνέπειες......................................................................................... 67
§ 5 Ιδιαίτερα είδη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας............................. 71
I. Ατυπικές συμβάσεις εργασίας................................................................. 71
II. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης...................................................... 73
1. Γενικά.............................................................................................. 73
2. Το νομικό καθεστώς........................................................................ 76
Α. Οδηγία 2008/104....................................................................... 76
Β. Ν. 2956/2001 ............................................................................. 78
α) Οι Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης............................... 78
β) Έννοια προσωρινής απασχόλησης....................................... 79
αα) Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη... 80
ββ) Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου................. 82
γγ) Η έννομη  σχέση  μεταξύ  έμμεσου  εργοδότη και
εργαζομένου.................................................................. 85
γ) Η διάρκεια της σύμβασης του εργαζομένου με την ΕΠΑ και η  διάρκεια της απασχόλησης του  στον έμμεσο
εργοδότη............................................................................... 88
III. Τηλεργασία.......................................................................................... 92
1. Η τηλεργασία ως νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας................... 92
2. Έννοια............................................................................................. 95
3. Μορφές εμφάνισης.......................................................................... 95
4. Το εργασιακό καθεστώς του «τηλεργαζομένου»............................ 96
5. Η ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία - πλαίσιο για την τηλεργασία. 99
IV. Σύμβαση ομαδικής εργασίας............................................................... 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§ 6 Σύνταγμα και εργατικό δίκαιο................................................................. 111
Ι.   Η σημασία του Συντάγματος για το εργατικό δίκαιο........................... 111
1. Η οικονομικοπολιτική ουδετερότητα του Συντάγματος...................... 111
2. Η επαγγελματική ελευθερία............................................................ 112
3. Το δικαίωμα της εργασίας............................................................... 115
4. Η συνδικαλιστική ελευθερία........................................................... 120
α) Η συλλογική αυτονομία ειδικότερα........................................... 122
β) Συλλογική αυτονομία και κρατική ρύθμιση των όρων εργασίας.... 123 γ) To δικαίωμα της απεργίας............................................................... 125
II. Η επίδραση των συνταγματικών δικαιωμάτων στις ατομικές εργα¬σιακές σχέσεις...................................................................................... 126
1. Οι λειτουργίες των ατομικών δικαιωμάτων..................................... 126
α) Η αμυντική λειτουργία των ατομικών δικαιωμάτων - Τα ατο¬μικά δικαιώματα ως αμυντικά δικαιώματα του ατόμου απέ¬ναντι στην κρατική εξουσία....................................................... 127
β) Τα ατομικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις αρχές της έννομης τά-
ξης.............................................................................................. 129
αα) Η θεωρία της άμεσης τριτενέργειας................................... 133
ββ) Η θεωρία της έμμεσης τριτενέργειας................................. 137
2. Η υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων... 139
3. Η επίδραση των ατομικών δικαιωμάτων στο δίκαιο των συμβά-σεων................................................................................................. 146
§ 7 Η πρακτική της εκμετάλλευσης............................................................... 151
I. Έννοια.................................................................................................. 152
II. Προϋποθέσεις...................................................................................... 154
α) Μακροχρόνια................................................................................... 154
β) Γενική και απρόσωπη...................................................................... 155
γ) Σταθερή και ομοιόμορφη................................................................. 155
δ) Ανεπιφύλακτη.................................................................................. 156
III. Νομική φύση........................................................................................ 157
1. Η κανονιστική θεωρία - Η πρακτική ως έθιμο της επιχείρησης...... 158
2. Η συμβατική θεωρία - Η πρακτική ως βάση σιωπηρής συμφωνίας ... 160
3. Η θεωρία της εμπιστοσύνης - venire contra factum proprium nulli conceditur........................................................................................ 162
4. Αξιολόγηση των θεωριών................................................................ 164
IV. Πεδίο εφαρμογής................................................................................. 167
V. Μεταβολή και κατάργηση της πρακτικής............................................ 168
§ 8 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης................................................................. 173
I. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία.................................................... 173
II. Γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης και ειδικές απαγορεύσεις διακρί-σεων..................................................................................................... 174
III. Νομική θεμελίωση.............................................................................. 175
IV. Προϋποθέσεις εφαρμογής.................................................................. 179
1. Ύπαρξη ενεργού σχέσης εργασίας.................................................. 179
2. Παροχή εκούσια.............................................................................. 180
3. Παροχή νόμιμη................................................................................ 181
4. Ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις........................................................ 181
5. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συμβατική ελευθερία................... 186
6. Έλλειψη ειδικού και σοβαρού λόγου για διαφοροποιήσεις............. 195
α) Υπάλληλοι - εργάτες.................................................................. 202
β) Πλήρως και μερικώς απασχολούμενοι....................................... 204
γ) Απασχολούμενοι με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου..... 211
δ) Χρόνος πρόσληψης.................................................................... 211
7. Απασχόληση στον ίδιο εργοδότη.................................................... 212
V. Πεδίο εφαρμογής................................................................................. 214
VI. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και πρακτική της εκμετάλλευσης (επι¬χειρησιακή συνήθεια).......................................................................... 215
VII. Συνέπειες από την παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης......... 219
VIII. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συλλογικές κανονιστικές ρυθμίσεις... 220
IX. Δικονομικά ζητήματα.......................................................................... 225
1. Στοιχεία αγωγής............................................................................... 225
2. Βάρος απόδειξης.............................................................................. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
§9 Απαγορεύσεις διακρίσεων.......................................................................... 227
I. Η απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία γε¬νικά - Νομοθετικό πλαίσιο.................................................................. 227
II. Στόχος της νομοθετικής απαγόρευσης διακρίσεων.............................. 230
III. Είδη απαγορεύσεων διακρίσεων.......................................................... 232
IV. Απαγόρευση διακρίσεων και συμβατική ελευθερία............................ 233
V. Απαγόρευση διακρίσεων και αρχή της ίσης μεταχείρισης................... 235
VI. Πεδίο εφαρμογής................................................................................. 238
VII. Μορφές διακρίσεων - Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις....................... 240
1. Άμεσες διακρίσεις............................................................................ 240
2. Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης........................................................... 244
3. Έμμεσες διακρίσεις.......................................................................... 249
4. Η παρενόχληση ως διάκριση............................................................ 259
VIII. Ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.................................................... 260
1. Διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου που κατοχυρώνουν
την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια ή ίσης αξίας εργασία............ 261
2. Έννοια αμοιβής................................................................................ 263
3. Έννοια όμοιας εργασίας ή εργασίας ίσης αξίας............................... 265
IX. Λόγοι που δικαιολογούν μια διαφορετική μεταχείριση....................... 270
Α. Διαφορετική μεταχείριση λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων....... 271
1. Έννοια επαγγελματικών απαιτήσεων......................................... 271
2. Συγκεκριμενοποίηση της «ουσιαστικής και καθοριστικής
επαγγελματικής απαίτησης» ..................................................... 274
3. Οι προτιμήσεις των πελατών ως δικαιολογητικός λόγος άμεσων
διακρίσεων...................................................................................... 276
Β. Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας
και της επαγγελματικής κατάρτισης.......................................... 281
Γ. Διαφορετική   μεταχείριση  λόγω  θρησκευτικών  ή  άλλων
πεποιθήσεων.............................................................................. 293
Χ. Θετικά μέτρα........................................................................................ 294
XI. Έννομες συνέπειες............................................................................... 299
XII.Βάρος απόδειξης.................................................................................. 305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
§ 10 Η σύναψη της σύμβασης εργασίας......................................................... 311
I. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας............. 311
1. Υποχρεώσεις των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις για σύναψη σύμβασης εργασίας......................................................................... 311
2. Συνέπειες από την παράβαση προσυμβατικών υποχρεώσεων......... 317
II. Προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης......................................................... 318
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα.............................................................. 319
2. Τύπος............................................................................................... 320
3. Ειδικοί όροι...................................................................................... 322
4. Αναγγελία πρόσληψης..................................................................... 324
III. Ειδικοί τρόποι κατάρτισης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας....... 325
1. Σύμβαση εργασίας με διαγωνισμό................................................... 325
2. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή.......................................................... 329
IV. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας κατά την κατάρτιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας........................................................ 332
1. Ελευθερία σύναψης και καθορισμού του περιεχομένου της σύμ-βασης............................................................................................... 332
2. Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης και επιλογής του αντισυμ¬βαλλομένου ..................................................................................... 334
3. Η επιλογή του προσώπου του αντισυμβαλλομένου........................ 335
α) Η ελευθερία επιλογής................................................................ 335
β) Το δικαίωμα πληροφόρησης του εργοδότη και τα όριά του...... 337
γ) Το «δικαίωμα στο ψέμα»........................................................... 346
4. Απαγορεύσεις σύναψης................................................................... 347
5. Αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας.................................................. 349
α) Προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων βάσει του ν.
2643/1998.................................................................................. 349
β) Φορτοεκφορτωτικές εργασίες.................................................... 356
6. Υποχρέωση επαναπρόσληψης εργαζομένων σε επιχειρήσεις επο¬χιακής λειτουργίας........................................................................... 359
α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας........................... 360
β) Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα εποχιακής λειτουρ-γίας............................................................................................. 365
γ) Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων................................... 366
§ 11 Η ελαττωματική σύμβαση εργασίας...................................................... 367
I. Άκυρη και ακυρώσιμη σύμβαση εργασίας.......................................... 368
II. Μερική και ολική ακυρότητα.............................................................. 372
III. Αξιώσεις του εργαζομένου από την παροχή εργασίας στο πλαίσιο άκυρης σύμβασης................................................................................ 373
1. Περιορισμός των συνεπειών της ακυρότητας - Ακυρότητα ex nunc................................................................................................. 373
2. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού.............................................. 380
α) Περιεχόμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού............ 381
β) Νομική μεταχείριση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού.. 384
3. Μισθολογικές παροχές χορηγούμενες ανεξάρτητα από το κύρος
της σύμβασης.................................................................................. 385
IV. Η λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας.............................................. 386
V. Καταχρηστική επίκληση της ακυρότητας............................................ 390
VI. Επικύρωση άκυρης σύμβασης εργασίας.............................................. 394
VII.Δικονομικά ζητήματα.......................................................................... 395
§ 12 Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας....................................................... 399
I. Γενικές παρατηρήσεις.......................................................................... 399
II. Σύμβαση ορισμένου χρόνου................................................................ 401
1. Ορισμένη διάρκεια ημερολογιακά καθορισμένη............................. 404
2. Ορισμένη διάρκεια συναγόμενη από το είδος και το σκοπό της εργασίας.......................................................................................... 405
3. Σύμβαση με διαλυτική αίρεση......................................................... 411
III. Σύμβαση αορίστου χρόνου.................................................................. 412
IV. Σύμβαση εργασίας που η διάρκεια της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία............................................................ 413
V. Απαγόρευση διακρίσεων..................................................................... 413
VI. Περιορισμοί στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 418
1. Δικαιολογητικός λόγος των περιορισμών στην ελευθερία σύνα¬ψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου................................................. 419
2. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και Σύνταγμα.................... 423
3. Νομοθετικές βάσεις των περιορισμών............................................ 424
α) Άρθρο 8 παρ.3 ν. 2112/1920...................................................... 424
β)ΑΚ281....................................................................................... 427
γ) Π.Δ. 81/2003.............................................................................. 429
4. Κρίσιμο χρονικό σημείο για τη συνδρομή αντικειμενικού λόγου... 434
5. Η συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης ως αντικείμενο δικαστι¬κού ελέγχου..................................................................................... 435
6. Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την ορισμένη διάρκεια..... 437
α) Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό...... 439
αα) Πρόγνωση.......................................................................... 440
ββ) Αιτιώδης συνάφεια............................................................. 440
β) Εποχιακή απασχόληση............................................................... 441
γ) Αναπλήρωση εργαζομένου........................................................ 442
δ) Η αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρη¬σης σε εργατικό δυναμικό.......................................................... 445
ε) Δοκιμή του εργαζομένου........................................................... 449
στ) Λόγοι κείμενοι στο πρόσωπο του εργαζομένου....................... 451
αα) Η επιθυμία του εργαζομένου.............................................. 451
ββ) Συμπλήρωση του προβλεπόμενου για την συνταξιοδό¬τηση του εργαζομένου ορίου ηλικίας................................... 452
γγ) Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αλλοδαπούς....................... 452
ζ) Ορισμένη διάρκεια επιβαλλόμενη από νόμο ή κανονισμό που
έχει ισχύ νόμου.......................................................................... 453
VII. Τήρηση έγγραφου τύπου για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου................................................................................ 455
VIII. Συνέπειες ακυρότητας του όρου για την ορισμένη διάρκεια............. 456
IX Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο το¬μέα ....................................................................................................... 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ
§ 13 Περιορισμοί στην ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου της
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας............................................................. 465
I.   Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας............................................. 465
1. Περιορισμοί μέσω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου..................... 465
2. Περιορισμοί μέσω συλλογικών κανονιστικών ρυθμίσεων....................... 466
3. Περιορισμοί μέσω γενικών ρητρών................................................. 466
II. Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο μιας περαιτέρω extra legem νομολογιακής διά¬πλασης του δικαίου.............................................................................. 472
III. Συμβατική ελευθερία και συμβατικός έλεγχος.................................... 476
IV. Η νομοθετική βάση και τα κριτήρια του δικαστικού ελέγχου των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας......................................... 479
V. Ρήτρες που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία του μισθωτού... 484
1. Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού για το μετά τη λύση της σύμ¬βασης διάστημα............................................................................... 486
2. Ρήτρες που απαγορεύουν την παράλληλη απασχόληση κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης..................................................... 493
3. Ρήτρες καταβολής των εξόδων που δαπάνησε ο εργοδότης για την εκπαίδευση του μισθωτού............................................................... 495
VI. Ρήτρες που παρέχουν στον εργοδότη δικαίωμα μονομερούς τροπο¬ποίησης των όρων της σύμβασης......................................................... 496
VII. Ορισμένη διάρκεια μεμονωμένων όρων εργασίας.............................. 502
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
§ 14 Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του
εργοδότη................................................................................................ 507
I. Υποχρέωση παροχής εργασίας............................................................ 507
1. Η παροχή εργασίας και η ετοιμότητα για εργασία........................... 507
2. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης........................................ 513
3. Το αμεταβίβαστο της αξίωσης του εργοδότη.................................. 514
II. Έννοια, λειτουργία και θεμελίωση του διευθυντικού δικαιώματος..... 518
III. Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος............................................... 522
1. Νόμος, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμός εργασίας......... 522
2. Ατομική σύμβαση εργασίας............................................................. 522
3. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης............................................. 523
4. Υποχρέωση άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος...................... 528
5. Αρχή της ίσης μεταχείρισης............................................................. 528
6. Συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης.................................. 529
IV. Συνέπειες από την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καθ' υπέρ¬βαση των ορίων του............................................................................. 529
V. Είδος εργασίας..................................................................................... 534
1. Παρεμφερείς και πρόσθετες εργασίες.............................................. 538
2. Μεταβολή στο είδος της απασχόλησης............................................ 543
3. Συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης.................................. 548
VI. Τόπος εργασίας.................................................................................... 552
1. Απασχόληση εκτός έδρας................................................................ 553
2. Μεταβολή του τόπου εργασίας........................................................ 557
α) Μετάθεση................................................................................... 558
β) Μεταφορά της εκμετάλλευσης σε άλλο τόπο............................ 563
VII. Χρόνος εργασίας................................................................................. 564
1. Έννοια.............................................................................................. 564
2. Προσδιορισμός της διάρκειας του χρόνου εργασίας........................ 565
3. Η μερική απασχόληση..................................................................... 567
α) Έννοια, περιεχόμενο - Προϋποθέσεις κύρους........................... 567
β) Συνέπειες από τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου και τη μη
γνωστοποίηση του εγγράφου της συμφωνίας στη δημόσια αρχή. 572
γ) Η αμοιβή της μερικής απασχόλησης.......................................... 574
δ) Παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης............................. 576
ε) Απαγόρευση διακρίσεων............................................................ 577
στ) Λοιπές προστατευτικές ρυθμίσεις............................................ 578
4. Μεταβολή του χρόνου εργασίας...................................................... 581
VIII. Διεύρυνση του διευθυντικού δικαιώματος με συμβατικές ρήτρες..... 583
IX. Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας.............................. 591
§ 15 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου.................................... 593
I. Έννοια.................................................................................................. 593
II. Νομική θεμελίωση............................................................................... 594
III. Διακρίσεις............................................................................................ 596
IV. Η υποχρέωση πίστης του εργαζομένου................................................ 599
V. Η υποχρέωση υπακοής......................................................................... 607
VI. Οι επιμέρους υποχρεώσεις................................................................... 608
1. Υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού........................... 609
2. Υποχρέωση παράλειψης παράλληλης απασχόλησης...................... 611
3. Υποχρέωση εχεμύθειας................................................................... 612
4. Υποχρέωση πληροφόρησης............................................................. 614
5. Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις....................................................... 615
6. Περιορισμοί στην ελευθερία γνώμης.............................................. 616
7. Υποχρέωση παράλειψης συμπεριφοράς που συνιστά απαγορευμένη διάκριση ή παρενόχληση......................................... 620
8. Η εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά.................................................... 621
VII. Συνέπειες της παράβασης παρεπόμενων υποχρεώσεων...................... 623
§ 16 Η μη εκπλήρωση της παροχής εργασίας, η πλημμελής εκπλήρωση
και η ευθύνη του εργαζομένου................................................................. 625
I. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας....................................... 625
II. Η μη παροχή εργασίας......................................................................... 627
1. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής.......................................................... 628
2. Υπαίτια αδυναμία παροχής.............................................................. 629
3. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του εργοδότη......................... 630
III. Η πλημμελής εκπλήρωση.................................................................... 632
IV. Ποινικές ρήτρες................................................................................... 636
V. Η ευθύνη του εργαζομένου.................................................................. 639
1. Η αρχή της πλήρους ευθύνης για κάθε πταίσμα.............................. 640
2. Λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομέ¬νου για ζημίες που προκαλεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του.... 640
3. Προϋποθέσεις για τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομένου .. 643
4. Θεμελίωση του περιορισμού της ευθύνης του εργαζομένου........... 646
5. Η ευθύνη έναντι τρίτων................................................................... 650
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
§ 17 Η υποχρέωση παροχής μισθού................................................................ 653
I. Έννοια.................................................................................................. 653
II. Το περιεχόμενο του μισθού................................................................. 657
1. Χρηματικός μισθός.......................................................................... 657
2. Μισθός σε είδος............................................................................... 658
III. Ο καθορισμός του μισθού.................................................................... 660
1. Νομικές βάσεις................................................................................ 660
α) Ατομική σύμβαση εργασίας....................................................... 660
β) Συλλογική σύμβαση εργασίας................................................... 660
γ) Πρακτική της εκμετάλλευσης.................................................... 666
δ) Νόμος......................................................................................... 666
2. Το ύψος του μισθού......................................................................... 666
α) Όρια της συμβατικής ελευθερίας ως προς τον καθορισμό του
μισθού........................................................................................ 667
β) Αμοιβή πρόσθετης κατά χρόνο ή κατ' είδος εργασίας..................... 668
γ) Συνηθισμένος μισθός................................................................. 668
IV. Στοιχεία προσδιοριστικά του ύψους του μισθού.................................. 669
1. Χρονικός μισθός.............................................................................. 670
2. Μισθός με βάση την απόδοση της εργασίας................................... 671
ν.Ιδιαίτερες μορφές αμοιβής...................................................................... 674
1. Προμήθεια....................................................................................... 674
2. Συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης........................................... 675
3. Παροχές από προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού... 676
4. Οικειοθελείς παροχές...................................................................... 678
5. Φιλοδωρήματα................................................................................ 690
VI. Η σύνθεση του μισθού......................................................................... 691
1. Βασικός μισθός και επιδόματα........................................................ 691
2. Επιδόματα υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας........................................... 698
3. Επιδόματα εορτών........................................................................... 699
4. Οικογενειακά επιδόματα................................................................. 703
VII. Σχέση νόμιμου και συμβατικού μισθού.............................................. 706
1. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης................................................. 707
2. Σύγκριση νόμιμου και συμβατικού μισθού..................................... 709
VIII. Διακρίσεις του μισθού....................................................................... 715
1. Τακτικές και έκτακτες αποδοχές..................................................... 715
2. Τακτικές και καταβαλλόμενες αποδοχές......................................... 718
IX. Μείωση μισθού.................................................................................... 718
1. Δικαίωμα ανάκλησης...................................................................... 719
2. Τροποποιητική καταγγελία.............................................................. 722
Χ. Η καταβολή του μισθού και οι συνέπειες της μη καταβολής........................ 723
1. Χρόνος, τόπος και τρόπος πληρωμής.............................................. 723
α) Χρόνος πληρωμής...................................................................... 723
β) Τόπος πληρωμής........................................................................ 725
γ) Τρόπος πληρωμής...................................................................... 725
2. Συνέπειες μη καταβολής.................................................................. 727
XI. Παραγραφή και αποδυνάμωση μισθολογικών αξιώσεων.................... 730
1. Παραγραφή...................................................................................... 730
2. Αποδυνάμωση................................................................................. 731
XII. Η προστασία του μισθού..................................................................... 739
1. Προστασία έναντι του εργοδότη...................................................... 739
α) Απαγόρευση συμψηφισμού, κατάσχεσης και εκχώρησης του
μισθού........................................................................................ 739
β) Απαγόρευση παραίτησης από το μισθό..................................... 741
γ) Απαγόρευση κρατήσεων............................................................ 742
2. Προστασία έναντι των δανειστών του εργοδότη............................. 743
3. Προστασία έναντι των δανειστών του μισθωτού............................ 745
§ 18 Μισθός χωρίς παροχή εργασίας............................................................. 747
I. Γενικά.................................................................................................. 747
II. Υπερημερία εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας........................ 748
1. Προϋποθέσεις υπερημερίας εργοδότη............................................. 750
α) Έγκυρη σύμβαση εργασίας........................................................ 750
β) Προσφορά από τον εργαζόμενο της εργασίας........................... 750
γ) Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής...................................... 752
δ) Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη............................ 754
2. Παύση της υπερημερίας.................................................................. 754
α. Με την αποδοχή της εργασίας.................................................... 754
β. Με δήλωση του εργοδότη ότι αποσχέχεται τις υπηρεσίες του
εργαζομένου.............................................................................. 754
γ. Με τη λύση της σύμβασης εργασίας.......................................... 758
δ. Με την περιέλευση του εργαζομένου σε αδυναμία προσφοράς. 758
3. Συνέπειες της υπερημερίας.............................................................. 759
α) Μισθοί υπερημερίας.................................................................. 759
β) Αφαίρεση ωφέλειας................................................................... 760
γ) Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας. 764
III. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας για λόγους που αφορούν τον εργο-δότη...................................................................................................... 770
1. Ο κίνδυνος λειτουργίας της εκμετάλλευσης.................................... 771
2. Διάκριση του κινδύνου λειτουργίας της εκμετάλλευσης από τον οικονομικό κίνδυνο......................................................................... 771
3. Η ρύθμιση της ΑΚ 656.................................................................... 772
4. Η θεωρία των σφαιρών.................................................................... 777
5. Η κατανομή του μισθολογικού κινδύνου με βάση γενικούς κανό¬νες του αστικού δικαίου.................................................................. 781
6. Αδυναμία αποδοχής που οφείλεται σε ανώτερη βία........................ 784
7. Ο μισθολογικός κίνδυνος σε περίπτωση απεργίας.......................... 787
IV. Αδυναμία παροχής της εργασίας εξαιτίας κωλύματος από σπουδαίο λόγο...................................................................................................... 796
1. Η ρύθμιση των άρθρων 657 και 658 ΑΚ......................................... 797
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής............................................................... 798
α) Κώλυμα του εργαζομένου προς παροχή εργασίας οφειλόμενο
σε σπουδαίο λόγο....................................................................... 798
β) Έλλειψη υπαιτιότητας του εργαζομένου................................... 800
γ) Παροχή εργασίας πλέον του δεκαημέρου.................................. 802
3. Συνέπειες......................................................................................... 802
§ 19 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη.......................................... 805
I. Γενικά.................................................................................................. 805
II. Νομική θεμελίωση............................................................................... 805
III. Διακρίσεις............................................................................................ 808
IV. Συνέπειες παράβασης........................................................................... 810
V. Οι επιμέρους υποχρεώσεις................................................................... 811
1. Υποχρέωση προστασίας της ζωής και υγείας του εργαζομένου...... 811
α) Διατάξεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου................................ 811
β) Εργατικά ατυχήματα - Απαλλαγή του εργοδότη από την ευ¬θύνη προς αποζημίωση των εργαζομένων που υπάγονται στην
ασφάλιση του ΙΚΑ..................................................................... 818
αα) Η ευθύνη κατά το ν. 551/1915 ........................................... 821
(1) Έννοια εργατικού ατυχή ματος..................................... 821
(2) Συνέπειες..................................................................... 823
ββ) Η ευθύνη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ............................... 825
γγ) Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης.................................................................... 827
δδ) Υποχρέωση αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος........... 835
εε) Δικονομικά ζητήματα......................................................... 836
2. Υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου.. 838
3. Η προστασία προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου ειδι¬κότερα........................................................................................ 843
4. Υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγαθών του εργα¬ζομένου...................................................................................... 854
5. Υποχρέωση


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018 05:13

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης. Γ' Έκδοση
Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης. Γ' Έκδοση
€100.00
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/13 επικαιροποιημένος με τον ν.4254/14-ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/13 επικαιροποιημένος με τον ν.4254/14-ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
€72.11
Η Διεκδικητική Αγωγή
Η Διεκδικητική Αγωγή
€120.00
Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων Συμπλήρωμα
Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων Συμπλήρωμα
€14.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή
19
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.26
Σελήνη
2 ημερών
1827
Νίκη των Ελλήνων στο Δίστομο.
1828
Πεθαίνει στην Βιέννη ο Γεν. Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης.
1941
Το υποβρύχιο "Πρωτεύς" βυθίζει στην Αδριατική το ιταλικό οπλιταγωγό "Σαρδηνία".
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζει την ιταλική κορβέτα "Στρόμπολι", ανατολικά των ακτών της Τύνιδος.
1952
Πανσπουδαστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ