You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η αναίρεση κατά ποινικών αποφάσεων και συναφή ζητήματα

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου, τόμος Β΄, ημίτομος Α΄ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η αναίρεση κατά ποινικών αποφάσεων και συναφή ζητήματα
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η αναίρεση κατά ποινικών αποφάσεων και συναφή ζητήματα

Τιμή: €85.00
€68.00
Κερδίζετε: 20.00%

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 20/05/2009
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-88662-9-4
σελίδες: 669

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
0 τόμος αυτός έχει ως αντικείμενο κυρίως τους λόγους αναίρεσης ποινικών αποφάσεων, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού και τους τύπους άσκησης των αιτήσεων αναίρεσης. Θέματα δηλαδή με μοναδική σημασία και τεράστια πρα¬κτική χρησιμότητα, λαμβανομένων υπόψη και των συνεχών διακυμάν¬σεων της νομολογίας του Α.Π. σε ορισμένα από αυτά.
Έχει ταξινομηθεί στα ακόλουθα κεφάλαια:
Α) Οι λόγοι αναίρεσης: Γενικά
Β) Περιπτωσιολογία από τον Ποινικό Κώδικα και τους Ειδικούς Ποινι¬κούς Νόμους Γ) Επιδόσεις Δ) Κλητήριοθέσπισμα
Ε) Διαδικασία στο ακροατή ριο και ειδικότερα: α) κακή σύνθεση του δικαστηρίου, β) έλλειψη εισαγγελικής πρότασης, γ) προσφυγή κατά των διατάξεων του διευθύνοντος, δ) διακοπή της δίκης, ε) αναβολή της δίκης,
στ) νομιμοποίηση του πολιπκώς ενάγοντος, ζ) μάρτυρες, η) έγγραφα και
θ) απολογία του κατηγορουμένου. ΣΤ)Μεταβολή της κατηγορίας Ζ) Ζητήματα τινά ανακύπτοντα στην κατ' έφεση δίκη Η) Αναίρεση - οι επιμέρους λόγοι αναίρεσης κατά κατηγορίες και Θ) Προϋποθέσεις του παραδεκτού και οι τύποι άσκησης της αίτη¬σης αναίρεσης - διαδικασία στον Α.Π.
Είναι προϊόν μακράς συλλεκτικής και ερευνητικής προσπάθειας, πράγμα¬Η όλως ιδιαίτερο στο χώρο της βιβλιογραφίας, με στόχο αφενός τον εντοπισμό αβλεψιών κατά τη διαδικασία, κατά τη σύνταξη των σκεπτικών και κατά τον έ¬λεγχο των πρακπκών ποινικών αποφάσεων, που οδηγούν σε αναίρεση τους, α¬φετέρου την αναγκαιότητα άμεσων απαντήσεων στα συνεχώς αναφυόμενα σε επίπεδο ουσιαστικής απονομής της ποινικής δικαιοσύνης προβλήματα. Πρό¬κειται για επιμελημένη εργασία, πλήρως ενημερωμένη με την τελευταία, πιο πρόσφατη, νομολογία του Α.Π, η οποία με την αδιάκοπη παραγωγή της αντιμε¬τωπίζει καθημερινά νέα θέματα, δημιουργώντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις αμηχανία από τη συχνή μεταστροφή της στα ίδια νομικά ζητήματα.
Η ταξινόμηση της ύλης του στοχεύει στη δυνατότητα της ταχείας και ευχε¬ρούς του χρήσης κατά πάντα χρόνο.
Ελπίζουμε ότι η παρούσα, πλήρως αναμορφωμένη και επαυξημένη, έκδοση του έργου, μετά την πράγματι ευμενή υποδοχή των προηγηθεισών, υπό τους τίτλους: «Λόγοι αναίρεσης ποινικών αποφάσεων», 2005, και «Αναιρετι¬κός έλεγχος ποινικών αποφάσεων», 2007, θα αποτελέσει ξεχωριστό και χρήσι¬μο βοήθημα, πολύτιμο οδηγό και αρωγό, λειτουργικό εργαλείο και θεμελιώδες εγκόλπιο για όλους τους μάχιμους νομικούς της ποινικής πράξης (δικαστές, δι¬κηγόρους κ,τλ.) κατά την άσκηση του δύσκολου και επίπονου λειτουργήματος τους, αφού περιέχει: α) πολλαπλάσια ύλη, σε σχέση με το παρελθόν, που καλύπτει πλήρως το αντικείμενο, β) την πάγια νομολογία με όλες ενδεχομένως τις διακυμάνσεις της, γ) καινούρια κεφάλαια (προϋπο¬θέσεις του παραδεκτού και οι τύποι άσκησης της αίτησης αναίρεσης -διαδικασία στον ΑΠ κτλ) και δ) ιδιαίτερους, απόλυτα αξιόπιστους, μνημονικούς πίνακες το πρώτον, όπως π.χ. για τη διαδικασία στα ΜΟΔ και ΜΟΕ, τα πλαίσια ποινών στα εγκλήματα των ναρκωτικών κτλ.
Από την»^1 πλευρά, η μακρόχρονη συμμετοχή μας στην ουσιαστική α-πονομή της ποινικής δικαιοσύνης, κατέδειξε, ότι η απόλυτη προσκόλληση των δικαστηρίων της ουσίας στη νομολογία του Α.Π πιθανόν να εμφανίσει πράγμα¬τι, όπως άλλωστε έχει γραφεί, και αρνητικά φαινόμενα, που δεν πρέπει να α-

ύνται, όπως: 0ϋ προσκόλληση σε μια σταθερή και ομοιόμορφη, αλλά εν τούτοις απαρ¬χαιωμένη νομολογία, να εμποδίζει την ενδεδειγμένη προσαρμογή σε νέες κοι¬νωνικές, πολιτικές, οικονομικές κτλ συνθήκες.
β) Η αναγωγή σε σταθερή νομολογία να αποκρύπτει το γεγονός, ότι η αι-τιολογία της αρχικής απόφασης, πάνω στην οποία στηρίζεται η αλυσίδα των νο-μολογιακών προηγούμενων, είναι πλημμελής κτλ. Εξάλλου, η γνώμη ότι σκοπός της αναίρεσης είναι η ενότητα της νομολογίας δεν παρεμποδίζει την αποδοχή και της άποψης ότι πρέπει πρωτίστως να υπη ρετείται και η ορθή εφαρμογή του δικαίου, δηλ. η ορθή ερμηνεία των κανόνων του δικαίου, που δεν αποκλείει με-ταγενεστέρως τη μεταστροφή της νομολογίας λόγω της αέναης ροής των κοι-νωνικών συμβάντων και εν γένει της εξέλιξης των βιοτικών συνθηκών, που μπο-ρούν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας νέας νομικής πραγματικότητας, που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τον ΑΠ.
Φεβρουάριος 2009 Ιωάννης Ε. Ζώης τ. Εφέτης της τακτικής δικαιοσύνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Η δημοτική στη δικαστική πράξη ! ι
Συντομογραφίες όρων 19

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Οι λόγοι αναίρεσης: Γενικά 27
Νομικές διατάξεις κτλ. 43

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ TON ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ κ,τ.λ. Περιπτωσιολογία από τον Ποινικό Κώδικα
Έγκλη μα που τελείται με παράλειψη 93
Χρόνος τέλεσης της πράξης 97
Άμυνα 97
Κατάσταση ανάγκης 99
Δόλος 100
Αμέλεια 106
Πραγματική πλάνη 128
Νομική πλάνη 131
Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης 138
Απόπειρα 142
Συναυτουργία *44
Ηθική αυτουργία 147
Απλή συνεργεία 149
Δικαστική επιμέτρηση της ποινής I54
Μετατροπή των ποινών ^7
Λόγοι μείωσης της ποινής 160
Ελαφρυντικές περιστάσεις 161
ΙΕϊ» > 172
Συρροή εγκλημάτων
Έγκλημα κατ' εξακολούθηση 175
Αναστολή της ποινής 176
Παραγραφή 182
Έγκληση 193
Απείθεια 196
Πλαστογραφία 196
Ψευδορκία 198
Ψευδής καταμήνυση 200
Παθητική δωροδοκία 201
Παράβαση καθήκοντος 202
Εμπρησμός από αμέλεια 202
Ανθρωποκτονία με πρόθεση 203
Ανθρωποκτονία από αμέλεια 205
Απλή σωματική βλάβη 206
Επικίνδυνη σωματική βλάβη 206
Σωματική βλάβη από αμέλεια 207
Αυτοδικία 209
Βιασμός 211
Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή 211
Εξύβριση 211
Συκοφαντική δυσφήμηση 219
Κλοπή 223
Υπεξαίρεση 227
Απάτη 233
Καταδολίευση δανειστών 236
Περιπτωσιολογία από τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Αγορανομικός Κώδικας 238
Αγροτικά προϊόντα 239
Αγροτική φθορά 240
Αθέμιτος ανταγωνισμός 241
Αλλοδαποί 241
Αρχαιότητες 243
Ασφαλιστικές εισφορές 243
Δασικός Κώδικας - Θή ρα 252
Δη μόσια κτή ματα 254
Επιταγή 254
Εργατική νομοθεσία 261
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 262
Λαθρεμπορία 271
Ναρκωτικά 272
Οικοδομές 297
Όπλα 297
Παίγνια 299
Περιβάλλον - Ρύπανση 308
Πνευματική ιδιοκτησία 310
Τύπος 311

Β) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 341

Γ) ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ 349

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Κακή σύνθεση του δικαστήρίου κ,τ.λ. 359
Έλλειψη εισαγγελικής πρότασης 384
Προσφυγή κατά των διατάξεων του διευθύνοντος 385
Διακοπή της δίκης 395
3Q6
Αναβολή της δίκης
Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος 411
446
Μάρτυρες
Απολογία του κατηγορουμένου και άλλα συναφή ζητήματα 501
475
Εγγραφα

Ε) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

523

ΣΙ) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙΝΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ 529

Ζ) ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Οι επιμέρους λόγοι αναίρεσης κατά κατηγορίες
Α ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ 559
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 574
Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 582
Δ. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-
ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 624
Ε. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 642

Η) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ι. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται 649
η αίτηση αναίρεσης 651
2. Δικαιούμενοι σε άσκηση αναίρεσης 653
3• Τρόποι άσκησης της αναίρεσης 654
4• Προθεσμία άσκησης της αναίρεσης 655
5• Διαδικασία στον Άρειο Πάγο 655
6. Πρόσθετοι λόγοι - Υπόμνη μα 655
7• Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως,
λόγω ασκήσεως αναιρέσεως 656
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 657
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 661Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 17:17

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ
€15.00
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (μετά το ν.4174/13)Ρύθμιση Ληξοπρόθεσμων Οφειλών και Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης(μετα το ν.4152/13)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (μετά το ν.4174/13)Ρύθμιση Ληξοπρόθεσμων Οφειλών και Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης(μετα το ν.4152/13)
€12.00
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
€50.00
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
€40.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.