You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.3η ΈκδοσηΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος ΣΤ Ημίτομος Α΄ , Κληρονομικό Δίκαιο(άρθρα 1710-1870)

Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων

Τιμή: €150.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 2005
Εκδόσεις: Ίδιος
ISBN:
σελίδες: 1246

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κίνητρο. για την έκδσση τσυ βιβλίσυ αυτού υπήρξε η παρατηρσύµενη δυσχέρεια
σε δικηγόρσυς και δικαστές στη διαπίστωση πσιές δισικητικές πράξεις πρσσβάλ-
λσνται ενώπισν των Δισικητικών Δικαστηρίων, δεδοµένου ότι στη δικαισδσσία
αυτών υπάγσνται µόνο. εκείνες τις σπσίες υπαγάγει ειδική διάταξη του νόµου, είτε
ως διαφσρές συσίας, είτε ως διαφσρές ακυρώσεως.
Η δυσχέρεια αυτή σφείλεται, τόσο. στο. ότι σι ειδικές δικαισδοτικές διατάξεις
είναι ελλιπείς, ασαφείς, απσσπασµατικές και «δυσεύρητες», πσλλές φσρές σε
συσιαστικσύς άσχετου; νόµσυς, όσο. και στο. ότι σι διατάξεις αυτές αναφέρσνται σε
γενικές κατηγσρίες δισικητικών πράξεων (π.χ. φσρσλσγικές) και, επσµένως,
παραµένει η δυσχέρεια, πσιές από αυτές πρσσβάλλσνται ενώπισν των Δισικητικών
Δικαστηρίων και, περαιτέρω, ενόψει των συγκεκριµένων δικσνσµικών διατάξεων,
πσιές από τις πρσσβαλλόµενες γενικά, πρσσβάλλσνται ειδικά, µε το. συγκεκριµένο.
ένδικο. βσήθηµα, ενόψει των διαφόρων σταδίων της δισικητικής διαδικασίας εκδό-
σεώςτσυς (π.χ. απόφαση µετά από ενδικσφανή πρσσφυγή κ.λπ.).
Η πιο. πάνω δυσχέρεια επιτείνεται και από το. γεγσνός ότι στη νοµολογία έχσυν
δηµισυργηθεί πρσβλήµατα σχετικά µε τις πρσϋπσθέσεις υπαγωγής των δισικητι-
κών διαφσρών, γενικά, στα Δ. Δικαστήρια και, κατ' επέκταση, στην ερµηνεία των
σχετικών διατάξεων.
Η παραπάνω δυσχέρεια επεκτείνεται όχι µόνο. στη διάγνωση του ενδίκου βοη-
θήµατσς µε το. ,σπσίσ πρσσβάλλεται η συγκεκριµένη δισικητική πράξη, όσο,
κυρίως, στις δικσνσµικές πρσϋπσθέσεις πρσσβσλής της, ενόψει των ιδιαιτερστήτων
ως πρσς σρισµένες από τις πρσσβαλλόµενες πράξεις, σε συνδυασµό µε τις δισικη- .
τικές διαδικαστικές πράξεις εκδόσεώς τσυς και κσινσπσιήσεώς τσυς, σι σπσίες
αποτελούν τις βάσει; των δικσνσµικών πρσϋπσθέσεων, αλλά και των λόγων πρσ-
σβσλής τσυς.
Τις ανωτέρω δυσχέρειες πρσσπαθεί να θεραπεύσει, στο. µέτρο. τσυ δυνατσύ, το.
ανά χείρας πόνηµα.
Μέτρο. του περιεχσµένσυ και της δσµής του βιβλίσυ αυτού είναι σ µη εξειδι-
κευµένσς στο. δισικητικό δίκαιο. δικηγόρσς, καθώς και σι ιδιαιτερότητες κάθε αντι-
κειµένσυ ή θέµατσς.
Με το. βιβλίο. αυτό παρέχσνται, κατ' αρχήν, σι πλήρεις, ευελπιστσύµε, «πρώτες
βσήθειες» για τη σύνταξη του εισαγωγικσύ δικσγράφσυ, για τη συγκεκριµένη πρά-
ξη, για τη διαδικαστική διεκπεραϊωσή του, και σε σρισµένες περιπτώσεις κάτι
παραπάνω και σε άλλες κάτι πσλύ παραπάνω από τις «πρώτες βσήθειες» (νσµικές
πληµµέλειες, εξσυσία δικαστηρίσυ κ.λπ.).
Συγκεκριµένα, στο. βιβλίο. αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο. παίζει (εκτός, βέβαια,
από την περίπτωση της αγωγής) η πρσσβαλλόµενη ατσµική διοικητική πράξη.Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 12:58

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ΄ έκδοση. Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ΄ έκδοση. Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα
€70.00
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
€85.00
Ναρκωτικά . Ν.4139/2013
Ναρκωτικά . Ν.4139/2013
€80.00
Αμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα
Αμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα
€45.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ