You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Ποινικό Δίκαιο Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Οι άδειες των ΟΤΑ για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων και ΕπιχειρήσεωνΈλεγχος Οικοδομοτεχνικών Έργων στο ΙΚΑ ΕΚΑΜ

Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων

Τιμή: €30.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων
Ημ/νία κυκλοφορίας: 2007
ISBN: 978-960-88662-4-9
σελίδες: 386

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ


Από τις κατά καιρούς δημοσιευόμενες στατιστικές προκύπτει ότι η Χώρα μας, δυστυχώς, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε αυτοκινητικά ατυχήματα αναλόγως με τον πληθυσμό της και τον αριθμό των κυκλοφορούντων αυτοκινή¬των. Ικανός αριθμός από τα ατυχήματα αυτά έχει σοβαρές συνέπειες κυρίως στην υγεία και στη ζωή σημαντικού αριθμού προσώπων που μετέχουν στην κυ¬κλοφορία γενικώς υπό οιαδήποτε μορφή. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρού¬σας εργασίας η αναζήτηση των αιτίων των ατυχημάτων. Αναμφιβόλως όμως κυ¬ρίαρχη θέση κατέχει η πρόκληση ατυχήματος από οδηγό που τελεί υπό την επί¬δραση οινοπνεύματος και λοιπών τοξικών ουσιών κατά τους όρους του άρθ. 42 του Ν. 269611999 (ΚΟΚ). Η παρούσα εργασία με τη μορφή της μονογραφίας σκοπό έχει να καλύψει στο δυνατό βαθμό τα θέματα που αναφέρονται σε ζητή¬ματα αποζημιώσεως και ασφαλιστικής καλύψεως. Καταβλήθηκε προσπάθεια προβολής κυρίως της νομολογίας σε συνδυασμό με τη δόκιμη θεωρία. Σημειώνε¬ται ότι από τη νομολογία ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν κυρίως στο νομικό τύπο μέχρι τον Ιούνιο μήνα του έτους 2007. Παράλληλα κα¬τά την επεξεργασία των θεμάτων ελήφθη υπόψη ο πρόσφατος Νόμος 3557/2007.
Ο γράφων αισθάνεται την ανάγκη και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει τους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Αθανάσιο Στεφόπουλο και Ιωάννη Αδαμόπουλο για τη γόνιμη συζήτηση σε διάφορα ζητήματα, ειδικώς δε τον δεύτερο για τη διευ¬κόλυνση στη συλλογή της σχετικής νομολογίας.Αθήνα, Ιούνιος 2007    Αθαν. Γ. Κρητικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
σ.
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ        7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ        9
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ        13

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οινόπνευμα και τοξικές ουσίες ως παράγοντες επηρεάζοντες
την οδική κυκλοφορία        17
π. αρ.
I.    Εισαγωγικά        1-2
II.    Η επίδραση του οινοπνεύματος στην κυκλοφοριακή ικανότητα        3-11
III.    Δικαιολόγηση της νομοθετικής ρυθμίσεως        12-15
IV.    Τοξικολογία        16-29
V.    Εξέλιξη της νομοθετικής ρυθμίσεως            30-40
VI.    Πότε το οινόπνευμα επηρεάζει την ικανότητα προς οδήγηση ..    .....    41-48
VII.    Περιπτώσεις και μέθοδοι ανιχνεύσεως οινοπνεύματος        49-52
VIII.    Πρόσφορος χρόνος για την αιμοληψία ή για την εξέταση
μέσω αλκοολομέτρου ................................. —        53-57
IX.    Αναδρομικός υπολογισμός του οινοπνεύματος κατά το χρόνο
του ατυχήματος ..    ...............................................    58-69
Χ. Περιπτώσεις από τη νομολογία στις οποίες η αιμοληψία γίνεται
μετά πάροδο χρόνου από το ατύχημα        70-85
XI.    Συνεπίδραση οινοπνεύματος και άλλων περιστάσεων        86-88
XII.    Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ναρκωτικά και φάρμακα) ...    89-115
1.    Εισαγωγικά - Ναρκωτικά ............................................    89-95
2.    Φάρμακα ....................................    .................    96-115

XIII.    Διαδικασία ανιχνεύσεως τοξικών ουσιών και φαρμάκων ...............    116-132
XIV.    Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών στη νομολογία ................    133-137
XV.    Συνεπίδραση ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος ...................    138-141
XVI.    Άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε αιμοληψία ή να συμπράξει
σε έλεγχο με ALCOTEST ή σε άλλη ανάλογη εξέταση .................    142-151
XVII.    Λοιπές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του προβλεπόμενου
από το άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) αδικήματος        152-159
XVIII.    Υπαιτιότητα του προσώπου στην ανικανότητα προς ασφαλή οδήγηση -
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .................. —        160-179
XIX.    Συγκριτικό δίκαιο ........... —        180
Εισαγωγικά        180
1.    Αυστριακό δίκαιο        181-183
2.    Γερμανικό δίκαιο        184-187
Γ. Αλλοδαπή Νομολογία (αυστριακή)        275
1.    Ισοβαρή πταίσματα        276-282
2.    Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς 2        283-285
3.    Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς 3        286-288
IX. Ζητήματα συντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300) επιβάτη
τελούντος εν γνώσει του ότι ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών        289-307
1.    Εισαγωγικά - Γενική θεώρηση        289-300
2.    Προσδιορισμός ποσοστού συντρε'χοντος πταίσματος επιβάτη        301-304
3.    Δικονομικά        305-307

ΤΡΤΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια
του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) στην ασφάλιση αστικής ευθύνης
από ατυχήματα αυτοκινήτων        308-424
I.    Εισαγωγικά        308-310
II.    Η σχετικότητα της ενέργειας της ρήτρας περί απαλλαγής του ασφαλιστή
στην περίπτωση του άρθ. 25 περ. 8 της Κ4/585/1978 AYE .....            312
III.    Ένταξη και περιεχόμενο της ρήτρας απαλλαγής του ασφαλιστή
στην ασφαλιστική σύμβαση ....            313-322
IV.    Έλεγχος της καταχρηστικότητας των όρων απαλλαγής του ασφαλιστή
στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης
από ατυχήματα αυτοκινήτων        323-339
V.    Το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παραβάσεως
του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών και του ατυχήματος        340-348
VI.    Ρύθμιση με βάση τον Ν. 3557/2007        349-354
VII.    Ο λόγος εξαιρέσεως του άρθ. 6β' §1 περ. β' εδ. α του Ν. 489/1976
όπως ισχύει μετά τον Ν. 3557/2007 υπό την οπτική γωνία
του Ν. 2251/1994 ....................................................    355-358
VIII.    Η επίδραση του Ν. 3557/2007 στις υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις
που ορίζουν ότι η απαλλαγή του ασφαλιστή στην περίπτωση του άρθ. 42
του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) επέρχεται ανεξαρτήτως της συνδρομής
αιτιώδους συνάφειας ή δεν περιέχουν καθόλου τέτοια ρήτρα ...........    359-360
IX.    Συγκριτική επισκόπηση     — ......    361-363
Χ. Βάρος αποδείξεως     — ......    364-367
XI. Υπαιτιότητα στην παραβίαση του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν
υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών        368-389
1.    Το πρόβλημα ......................................................    368
2.    Αντιμετώπιση        369-374
3.    Πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η ρήτρα απαλλαγής        375-378
4.    Βάρος αποδείξεως .................................................    379-386

Κυριότερες Συντομογραφίες

ABGB    Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch (αυστριακός AK)
Abs    Absatz
α5ημ.    αδημοσίευτη (δικαστική απόφαση στο νομικό Τύπο)
ΑΕ    Ανώνυμη εταιρία
ΑΚ    Αστικός Κώδικας
ΑΚΒ    Allgemeine Bedingungen fur die Kraftfahrtversicherung
AN    Αναγκαστικός Νόμος
Anm.    Anmerkung
ΑΠ    Άρειος Πάγος
αριθ.    αριθμός
άρθ.    άρθρο
αρ. φ.    αριθμός φύλλου
Αρμεν.    Αρμενόπουλος (περιοδικό)
Art. art    Artikel, article, articolo
ΑρχΝ    Αρχείο Νομολογίας (περιοδικό)
AYE    Απόφαση Υπουργού Εμπορίου
Aufl.    Auflage (έκδοση)
ΑυστρΑΚ    Αυστριακός Αστικός Κώδικας
βλ.    βλέπε
ΒΔ    Βασιλικό Διάταγμα
BGB    Burgerliches Gesetzbuch (γερμανικός ΑΚ)
BGE    Συλλογή αποφάσεων του ελβετικού Bundesgericht
BGH    Bundesgerichtshof (γερμανικό Ακυρωτικό)
BGHZ    Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in 2jvilsachen
BVerfG    Bundesverfassungsgericht (Γερμανικό Συντο:γματικό Δικαστή
ριο)
γαλλΑΚ    γαλλικός Αστικός Κώδικας
ΓΔΑ    Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
γερμΑΚ    γερμανικός Αστικός Κώδικας
Γνμδτ    Γνωμοδότηση
Cass.    Cour de Cassation (γαλλ.) ή Corte di Cassazione (ιταλ.)
cc    Code civil (γαλλικός αστικός κώδικας)
cod. civ.    Codice civile (ιταλικός αστικός κώδικας)
Δ    Δίκη (περιοδικό)
DAR    Deutsches Autorecht (περιοδικό)
ΔΕΕ    Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (μηνιαίο περιοδικό)
ΔΕΚ    Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΔΣΑΕ και ΕΠΕ      Δελτίο Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ (μηνιαίο περιοδικό)
Δνη    Δικαιοσύνη (περιοδικό)
ΔΣ    Διεθνής Σύμβαση
εδ.    εδάφιο
Ε.Ε.    Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΝ    Εφημερίς Ελλήνων Νομικών (περιοδικό)
OLG    Oberlandesgericht
όπ. παρ.    όπου παραπάνω
π. αρ.    περιθωριακός αριθμός
ΠΔ    Προεδρικό Διάταγμα
περ.    περίπτωση
ΠΚ ή ΠοινΚ    Ποινικός Κώδικας
ΠολΔ    Πολιτική Δικονομία
Πρ    Πρωτοδικείο
ΠΠρ    Πολυμελές Πρωτοδικείο
πρβλ.    παράβαλε
π.χ.    παραδείγματος χάριν
PflVG    Pflichtversicherungsgesetz
R.C    Responsabilite civile
σ.    σελίδα
Σ.    Σύνταγμα του 1975
σημ.    σημείωση
SGB    Sozialgesetzbuch
ΣτΕ    Συμβούλιο της Επικρατείας
StPO    Strafprozessordnung (Γερμανικός Κώδικας Ποινικής Δικονο-
μίας)
StVG    Strassenverkehrsgesetz
StVO    Strassenverkehrsordnung
τ.    τεύχος ή τόμος
ΦΕΚ    Φΰλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως
ΧρΙΔ    Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (περιοδικό μηνιαίο με πρώτο έτος
εκδόσεως 2001)
VersR    Versicherungsrecht (περιοδικό)
Vor    Vorbemerkung
WG    Vertragsversicherungsgesetz
ZGB    Zivilgesetzbuch (ελβετικός ΑΚ)
ZPO    Zivilprozessordnung (γερμανικός ΚΠολΔ)
ZVR    Zeitschrift fiir Verkehrsrecht (αυστριακό μηνιαίο περιοδικό)

 Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 12:59

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ
€15.00
Κληρονομικό Δίκαιο *
Κληρονομικό Δίκαιο *
€115.00
Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
€55.00
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου *
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου *
€95.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ