You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η Θέση του Κατηγορουμένου στα Διάφορα Στάδια της Ποινικής Δίκης

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της ΥγείαςΌλα για τα Ακίνητα

Η Θέση του Κατηγορουμένου στα Διάφορα Στάδια της Ποινικής Δίκης
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η Θέση του Κατηγορουμένου στα Διάφορα Στάδια της Ποινικής Δίκης

Τιμή: €47.00
€39.95
Κερδίζετε: 15.00%

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας :18-02-2011
Εκδόσεις : Τσίμος Δημήτριος
ISBN: 978-960-990472-5-4
Σελίδες: 340

 

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται αποκλειστικά η θέση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ,σε σχέση με τα δικαιώματα ,τις υποχρεώσεις ,τα αιτήματα ,τις ενστάσεις και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορουμένου ,ειδικότερα ,σε αντίθεση με τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς ,τους επουσιώδεις και τα υπερασπιστικά επιχειρήματα ,για να τύχουν απάντησης από το δικαστήριο, πρέπει να έχουν σαφές και ορισμένο περιεχόμενο ,να προβάλλονται πριν την κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου (με εξαίρεση τις ελαφρυντικές περιστάσεις)να καταχωρούνται στα πρακτικά και ν’αναπτύσσονται προφορικά στο ακροατήριο . Υπό το πρίσμα των επισημάνσεων αυτών ,ελπίζουμε ότι το έργο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους δικαστές και δικηγόρους κατά το χειρισμό των ποινικών υποθέσεων ,στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας .

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος           VII
Συντομογραφίες          XV

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ -ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Α. Ο διευθύνων τη συζήτηση κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης          3
Β. Ο διευθύνων τη συζήτηση εκφωνεί το όνομα του
κατηγορουμένου          4
I. Τα κυριότερα δικαιώματα του κατηγορουμένου
στο ακροατήριο           4
1.    Γενικά          4
Ειδικότερα δικαιώματα από το Σύνταγμα
2.    Το δικαίωμα σεβασμού της ανθρώπινης αξίας
του           7
3.    Το δικαίωμα του αλλοδαπού κα/νου να μην απε¬λαθεί           8
4.    Το δικαίωμα να αφεθεί ελεύθερος αν συμπλη¬ρώθηκε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο προ¬σωρινής κρατήσεως του         13
5.    Το δικαίωμα να δικαστεί από το νόμιμο ή φυσι¬κό δικαστή του          16


Σελ.
6.    Το δικαίωμα δικαστικής ακρόασης         16
7.    Το δικαίωμα του κατ/νου να δικασθεί η υπόθεση
του δημοσία         16
8.    Το δικαίωμα να αιτιολογηθεί ειδικά και εμπερι¬στατωμένα η δικαστική απόφαση          28
9.    Το δικαίωμα να προβάλλει την αντισυνταγματι¬κότητα του νόμου που προβλέπει και τιμωρεί
την αξιόποινη πράξη          29
10.    Το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από δικα-
στικό λειτουργό με αγωγή κακοδικίας         29
Δικαιώματα από την ΕΣΔΑ
11.    Το δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη)          29
12.    Το δικαίωμα μη επιβολής ποινής χωρίς προη¬γούμενο νόμο         45
13.    Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικο¬γενειακής ζωής         46
14.    Το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνειδήσεως
και θρησκείας        46
15.    Το δικαίωμα ελευθερίας εκφράσεως        46
16.    Το δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιοδοσίας        53
17.    Το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση δικα¬στικής πλάνης        53
18.    Το δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή
να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα         54
Δικαιώματα από τον ΚΠΔ
19-39     54 επ.
II. Υποχρεώσεις του κατηγορουμένου         60
1.    Να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο..     60
2.    Να μη δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της δίκης         61


Σελ.
3.    Αν δεν κρατείται προσωρινά, να μην απομα¬κρυνθεί από το ακροατήριο ωσότου απαγγελ-θεί η απόφαση, εφόσον το δικαστήριο του επέ¬βαλε αυτήν την υποχρέωση         68
4.    Να μην ενεργεί με σκοπό εξύβρισης, ούτε να δι¬απράττει συκοφαντική δυσφήμηση, όταν απο¬κρούει την κατηγορία         68
Γ.   Διορισμός συνηγόρου         72
Δ.   Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος και του
αστικώς υπευθύνου         73
Ε.   Απαγγελία της κατηγορίας κτλ         98
ΣΤ. Υποβολή αιτημάτων και ενστάσεων του κατηγο-
ρουμένου          99
Ειδικότερα:
Α. Αιτήματα από τις διεθνείς συμβάσεις         99
Β. Αιτήματα και ενστάσεις από τον ΚΠΔ         99
Ζ. Πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικα-
σίας προβάλλονται και οι τυχόν αντιρρήσεις κα-
τά του κλητηρίου θεσπίσματος       117
Η. Προβολή, κατά κανόνα, πριν την έναρξη της α-
ποδεικτικής διαδικασίας των αυτοτελών ισχυρι-
σμών        129
Ειδικότερα:
α. Ισχυρισμός ότι η πράξη για την οποία κατηγορεί-
ται δεν τιμωρείται στην αλλοδαπή, όπου τελέστη-
κε, ούτε συμπεριλαμβάνεται η πράξη αυτή στα
εγκλήματα του άρθρου 8 Π.Κ        129
β. Ισχυρισμός ότι η πράξη του, που τελέστηκε στην
αλλοδαπή, ήταν ακαταδίωκτη        130

Χ!
Σελ.
γ. Ισχυρισμός ότι ενήργησε ασκώντας δικαίωμα, που
του παρέχει ο νόμος, ή προς εκτέλεση καθήκο-
ντος, που του επιβάλλει ομοίως ο νόμος, ή στα
πλαίσια προσταγής κτλ        132
δ. Ισχυρισμός ότι ενήργησε ευρισκόμενος σε κατά-
σταση άμυνας        141
ε. Ισχυρισμός ότι η πράξη του οφείλεται σε υπέρβα-
ση του αναγκαίου προς άμυνα μέτρου         151
στ. Ισχυρισμός ότι νόμιζε πως συνέτρεχαν οι προϋ-
ποθέσεις άμυνας         156
ζ. Ισχυρισμός ότι τέλεσε την πράξη σε κατάσταση
ανάγκης        156
η. Ισχυρισμός ότι η πράξη τελέστηκε καθ' υπέρβαση
των ορίων κατάστασης ανάγκης κτλ        163
θ. Ισχυρισμός ότι πίστεψε, λόγω πλάνης, πως είχε δι-
καίωμα να τελέσει την πράξη και η πράξη του αυ-
τή είναι συγγνωστή ή ότι κατά το χρόνο τέλεσης
της πράξης αγνοούσε τα περιστατικά που τη συ-
νιστούν        163
t. Ισχυρισμός ότι τέλεσε την πράξη ευρισκόμενος σε κατάσταση πλήρους ανικανότητας για καταλογι¬σμό ή ότι τέλεσε την πράξη ευρισκόμενος σε κα¬τάσταση μειωμένης ικανότητας για καταλογισμό     178
κ. Ισχυρισμός ότι τέλεσε σε κατάσταση διαταραγμέ-
νης συνείδησης πράξη διαφορετική από εκείνη
που είχε αποφασίσει κτλ.        191
λ. Ισχυρισμός ότι πρόκειται περί απρόσφορης από-
πειρας ή ότι πρόκειται περί απρόσφορης απόπει-
ρας η οποία επιχειρήθηκε από ευήθεια         195
μ. Ισχυρισμός ότι υπαναχώρησε κτλ        199
Σελ.
ν. Ισχυρισμός ότι προκάλεσε την απόφαση στο
δράστη να τελέσει το έγκλημα με μοναδικό σκο-
πό να τον καταλάβει στο στάδιο της απόπειρας
τέλεσης του       204
ξ. Ισχυρισμός ελαφρυντικών περιστάσεων (ΠΚ 84)....   205
ο. Ισχυρισμός ότι είναι ή ήταν έφηβος κατά το χρόνο
τέλεσης της πράξης ή ότι ήταν μετεφηβικής ηλι-
κίας όταν τέλεσε την πράξη       216
π. Ισχυρισμός περί μέθης       217
Θ. Οι μάρτυρες αποχωρούν. Έναρξη αποδεικτικής διαδικασίας με την εξέταση του 1ου μάρτυρα
κτλ       224
I.    Ανάγνωση των εγγράφων       251
Κ.   Εξέταση μαρτύρων Π.Α. και υπεράσπισης του
κατ/νου       286
Λ.   Απολογία του κατηγορουμένου       287
Μ.  Εξέταση του αστικώς υπευθύνου       310
Ν. Ακολούθως ο διευθύνων ερωτά όλους τους πα-
ράγοντες της δίκης αν έχουν ανάγκη από κάποια
συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση       311
Ξ.   Κήρυξη της λήξης της αποδεικτικής διαδικασίας ..   312
Ο. Αγορεύσεις κατά σειρά: 1) Εισαγγελέα, 2) συνη-
γόρου Π. Α. κτλ       313
Π.   Ο διευθύνων κηρύσσει το πέρας της συζήτησης....   314
Ρ.   Απαγγελία της απόφασης       315
Σ.   Απόφαση για την ποινή       324
Σελ.

Τ. Επί της αναστολής ή της μετατροπής της στερη-
τικής ελευθερίας ποινής ακούγονται μονάχα ο
Εισαγγελέας και ο κατ/νος κτλ        326
Υ.   Αφαίρεση χρόνο προσωρινής κράτησης        334
Φ.   Επιδίκαση απαιτήσεων Π.Α        335
Χ. Απόφαση για τυχόν παρεπόμενες ποινές (δή-
μευση κτλ.)         336
Ψ.   Απόφαση για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της
εφέσεως        337

 Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 17:17

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού ΚώδικαΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035*
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού ΚώδικαΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035*
€160.00
Νέος Αγορανομικός Κώδικας+cd-rom
Νέος Αγορανομικός Κώδικας+cd-rom
€55.00
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
€40.00
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
€90.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.